A park zárva tart 26.09.2022 - 27.09.2022

15°
Webcam

Familypark App

The Familypark app is the perfect companion for your visit! Available for iOS and Android – of course for free!

About the app

Halloween

A családi Halloween fesztivál a Familyparkban idén Október 21.-töl November 1.-ig kerül megrendezésre. Az idei téma: Misztikus voodoo éjszakák! Lélegzetelállító programok várnak benneteket!

A rendezvényröl

Answers to your questions

You can find all information about Corona security measures and answers to frequently asked questions

here

Akciós napok télen született gyerekeknek

Minden gyerek, akinek 2021. november 2. és 2022. április 8. között születésnapja volt (csak 14 éves korig), ingyen léphet be a Familyparkba.

Több információ
Map Tour Gallery

A PARKJÁNAK HÁZIRENDJE

A.  ÉRVÉNYESSÉG:

1.  Érvényesség

Az „ÁÜF” és a Park jelen házirendje belépőjegy vagy utalvány vásárlása, valamint az Familypark GmbH (a továbbiakban: „Family Park”) és a látogató közötti látogatói szerződés megkötése esetén (különösen éves bérlet vásárlásakor) – a felek megállapodása alapján – minden további nélkül érvenyesek. A látogató tehát a Park területére való belépéssel magára nézve, valamint törvényes képviselőként a képviseltre nézve – érvényesnek és jogilag kötelezőnek fogadja el az ÁÜF-et és a Park jelen házirendjét. A Park házirendje a Park egész területén való tartózkodásra érvényes. Az ÁÜF és A Park házirendje megtekinthető a Family Park honlapján (www.familypark.at; a továbbiakban: „Honlap”). A Park területén jelenleg a következő létesítmények találhatók: (i) a játékokból, épületekből, létesítményekből, játszóterekből, játékszerekből, utakból, füves területekből és egyéb létesítményekből álló Family Park (a továbbiakban: „Family Park”), valamint (ii) a parkolóhelyek (a továbbiakban a Family Park és a parkolóhelyek együttesen a „Park létesítményei” néven szerepelnek. A Park jelen házirendje hivatkozás útján az ÁÜF-nek, így az adásvételi és látogatói szerződéseknek is részét képezi, és az azokban található, a teljesítés helyére, a jogválasztásra és a jogvitákra vonatkozó rendelkezések A Park házirendjére is vonatkoznak.

B.  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

2.  A Park létesítményeinek használatára vonatkozó általános szabályok

A Park létesítményei kizárólag a jogszabályoknak, az ÁÜF-nek és a további magatartási utasításoknak megfelelően használhatók. Az utóbbiak körébe tartozik A Park házirendje, a Park területén kihelyezett eligazító táblák, jelzések, kerítések, lezárások, jelölések, hangosbemondón közzétett utasítások, részletes használati szabályok, valamint a Park munkatársainak utasításai (a továbbiakban: „további magatartási utasítások”).

A látogató a Park létesítményeinek használata előtt és során köteles megismerni az ÁÜF-et és az érvényes magatartási utasításokat. Ha kétsége merül fel, a Park munkatársaitól kérhet segítséget. A vonatkozó utasításokat, különösen az ÁÜF-et és a további magatartási utasításokat mindig pontosan be kell tartania. A Park munkatársainak utasításait mindig haladéktalanul követnie kell.

A Park létesítményeiben található összes berendezést gondosan kell kezelnie. Az átvett tárgyak rendeltetésellenes használata, felróható összepiszkolása, sérülése vagy elveszése esetén a látogató felelősséggel tartozik a keletkezett kárért. Az ilyen eseteket haladéktalanul jelezni kell a Park munkatársainak.

A Park létesítményeinek használata során mindenkor tekintettel kell lenni a többi látogató biztonságára és jóllétére. Tilos az indokolatlan zajkeltés, a multimédiás eszközök hangos használata és a tolakodás a sorban.

Tilos továbbá tüzet gyújtani, a lezárásokon átmászni vagy átlépni és a korlátokra felmászni.

3.  A Family Park nem vállal felelősséget a felügyeletet igénylő látogatókért

Sem a Family Park, sem pedig a Park munkatársai nem vállalnak felelősséget a felügyeletet igénylő látogatókért, különösen a 14 év alatti gyerekekért, a súlyosan beteg és súlyos fogyatékkal élő látogatókért (a továbbiakban: „felügyeletet igénylő látogatók”), vagy a 14. életévüket betöltött fiatalkorúakért. A felügyeleti kötelezettség a Park létesítményeiben való tartózkodás alatt is kizárólag a felügyeletet ellátó személyt terheli. Ez abban az esetben is így van, ha a Park munkatársai kitüntetett figyelemmel fordulnak a felügyeletet igénylő látogató felé. (Lásd még az ÁÜF 4. pontját.)

4.  A felügyeletet ellátó személy feladatai és felelőssége

Tisztelettel kérjük, és a biztonság érdekében nyomatékosan felszólítjuk a felügyeletet ellátó személyeket arra, hogy a felügyeletet igénylő látogatók feletti felügyelői kötelezettségeiket a lehető legkörültekintőbben, kellő felelősségtudat birtokában lássák el. A Park munkatársainak jelenléte nem mentesíti a felügyeletet ellátó személyt a fenti kötelezettség alól, és a megkövetelt gondosság mértékét sem csökkenti. A felügyeletet ellátó személyek a Family Parkkal szemben is kötelesek a felügyeletet igénylő látogatók gondos felügyeletére. Kötelezettségük megsértése esetén teljes felelősséggel tartoznak a Family Parknak, más látogatóknak, a Park munkatársainak vagy harmadik személyeknek okozott minden olyan kárért, amely a felügyeletet ellátó személy kötelezettségszegése következtében keletkezett. (Lásd még az ÁÜF 5. pontját.)

5.  Ruhatár és zárható szekrények

A látogatói bejáratoknál található ruhatár és zárható szekrények használata a Family Park látogatásának idejére megengedett, és a látogató saját felelősségére történik. A behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A látogató a zárható szekrény nyitásakor visszakapja a bedobott pénzt. Fontos ok fennállása esetén a Family Park bármikor jogosult a foglalt szekrények kinyitására. A kulcs elveszése esetén 25,00 eurós pótlási díjat számítunk fel.

6.  Talált tárgyak

A csekély értékű talált tárgyakat a Filippo étteremben, az értékes tárgyakat (pl. mobiltelefon, pénztárca) pedig a Family Park irodájában őrizzük. Az át nem vett talált tárgyakat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük.

7.  A Park területén tilos a kereskedelmi, politikai, világnézeti vagy más ideológiai tevékenység

A Family Park előzetes írásos engedélye nélkül a látogatók számára a Park területén tilos a reklámozás, valamint az információk, ötletek és álláspontok terjesztése kereskedelmi, politikai, világnézeti vagy egyéb ideológiai célból, az áruk és szolgáltatások kínálása és közvetítése, a közvélemény-kutatás, terepmunka, számlálás, mérés vagy vizsgálat lebonyolítása, a támogatói vagy tiltakozói nyilatkozatok gyűjtése. A tilalom nemcsak a fenti tevékenységek közvetlen kivitelezésére, hanem az azokhoz való bármilyen hozzájárulásra is vonatkozik.

8.  Fényképek és filmfelvételek készítése, kamerás megfigyelőrendszer

A Family Park különböző fényképeket és filmfelvételeket készít az általános működéséről, amelyeket reklámcélra használ (honlap, reklámmappa, reklámfilmek stb.) Elkerülhetetlen, hogy ezeken látogatók is szerepeljenek. A látogató a Family Parkba való belépéssel visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy róla és a törvényes képviselete alatt álló személyről ilyen fénykép- és filmfelvétel készüljön, és hogy azt később reklámcélra használják. Ezzel kapcsolatban vagyoni igénye nem keletkezik.

A látogatók biztonsága érdekében egyes játékok valós idejű kamerás megfigyelés alatt állnak. Erre többek között kötelező hatósági előírás és feltétel miatt is szükség van. Ezek a képadatok – a valós idejű megfigyelés természetéből adódóan – nem kerülnek rögzítésre. A helyszínen megfelelő formában felhívjuk a látogatók figyelmét a valós idejű megfigyelés alatt álló területekre, így lehetőségük van arra, hogy kivonják magukat a megfigyelés alól.

Fénykép és filmfelvétel magáncélú készítése a Park területén a látogatók számára engedélyezett. A látogató ennek során köteles tekintettel lenni a többi látogató jogaira, és körültekintően kell viselkednie.

Reklámcélra csak a Family Park előzetes írásos engedélyével szabad filmfelvételt és fényképeket készíteni.

9.  Vendéglátás

A Family Park éttermeiben máshonnan hozott étel fogyasztása nem engedélyezett. A Family Parkban számos olyan ülőhely van, ahol a behozott étel elfogyasztható.

10.    Dohányzás

A gyerekekre és terhes nőkre való tekintettel tisztelettel kérjük a látogatókat, hogy a Park területén ne dohányozzanak. Akinek feltétlenül rá kell gyújtania, az tegye ezt az erre szánt és kifejezetten ”dohányzóhelyként” megjelölt területeken. A Family Park fenntartja a jogot arra, hogy fontos okból – például hosszan tartó szárazság esetén – még ezeken a területeken is megtiltsa a dohányzást. A gyerekek és terhes nők közelében minden esetben tilos a dohányzás. A dohányzóhelyen felszerelt hamurtartók használata kötelező.

11.    Alkoholtartalmú italok és üvegek

Az alkoholtartalmú italokat fogyasztó látogatóknak mindig ügyelniük kell arra, hogy a védett életkor mindenkori felső határánál fiatalabb gyermek vagy fiatalkorú ne férhessen hozzá az általa vásárolt italokhoz.

A Parkba alkoholtartalmú italt behozni tilos. A Family Parkban vásárolt alkoholtartalmú italt az étterem területén kell elfogyasztani. A Family Parkban alkoholtartalmú itallal közlekedni tilos.

A Parkba üveget behozni tilos. A Parkban vásárolt üveg tartalmát az étterem területén kell elfogyasztani; az üveget a Park más területeire kivinni nem szabad.

12.    Kárbejelentések

Ha a látogató a Park létesítményeinek szerinte elégtelen állapota vagy akár a magatartási utasítások hiányossága miatt kárt szenved, vagy okkal feltételezheti, hogy ő vagy más személy a későbbiekben kárt szenvedhetne, az elvárhatóság keretein belül köteles haladéktalanul jelezni a kárt a Park munkatársainak (kárbejelentés). A látogató kártérítési igényt nem támaszthat, ha ő maga, vagy a nevében más nem tette meg a tőle elvárható kárbejelentést legkésőbb a Family Park elhagyásáig.

13.    Elveszett gyerekek

A felügyeletet ellátó személyek lehetőleg már a belépéskor beszéljenek meg a felügyeletük alatt állókkal egy megfelelő találkozóhelyet a Family Parkon belül, arra az esetre, ha szem elől tévesztenék egymást. Az elveszett felügyelet alatt álló látogatók és a körülöttük lévő, a helyzetüket felismerő személyek haladéktalanul forduljanak a Park munkatársaihoz. A felügyelet alatt álló látogatók a bejáratnál ingyenes matricát kérhetnek. A matricára fel kell írni a felügyeletet ellátó személy mobilszámát, és jól láthatóan fel kell ragasztani azt a felügyelet alatt álló látogató ruhájára.

14.    Vészhelyzetek

Kérjük a látogatókat, hogy ha saját magukat vagy más személyt érintő vészhelyzetet észlelnek, azonnal forduljanak a Park munkatársához. Az elsősegély-állomás rögtön a forgókapus bejárat után van, és a szokásos jelzésről felismerhető.

15.    Megfelelő öltözet

A gyerekek védelme érdekében és higiéniai okokból a gyereket tilos a Family Parkban ruhátlanul hagyni. Ez a vízijátékok területére és a homokos játszóterekre is érvényes.

A játékok használata és a vendéglátóegységek látogatása csak megfelelő öltözetben engedélyezett. A fürdőruha nem számít megfelelő öltözetnek.

A játékok használatakor száraz ruhát kell viselni. Vizes fürdőnadrágban például kifejezetten tilos a játékok használata.

C   KÜLÖNÖS SZABÁLYOK:

16.    A parkolásra vonatkozó különös szabályok

A látogató a rendelkezésre álló parkolóhelyektől függően jogosult arra, hogy a látogatása idejére a Family Park parkolójában hagyja a gépjárművét. A gépjármű elhagyása és a belépőjegy beolvasása között legfeljebb 60 perc telhet el.

A parkolóban az osztrák KRESZ (Straßenverkehrsordnung) érvényes. Csak a kijelölt parkolóhelyekre szabad beállni. A szabálytalanul parkoló gépjárműveket díjkötelesen elszállíttatjuk. A mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyeket csak érvényes mozgássérült-igazolvánnyal szabad használni.

A parkoló nem őrzött. A látogatók a gépjármű elhagyásakor a saját érdekükben figyeljenek arra, hogy az ajtók, a csomagtartó, az ablakok, a nyitható tető és az egyéb tartóelemek zárva és csukva legyenek, és ne hagyjanak értéktárgyakat a gépjárműben látható helyen.

Bár a parkolóhelyek árnyékolva vannak, az otthagyott járművek rövid idő alatt is rendkívül felmelegedhetnek. A látogatóknak gondolniuk kell erre, ha kutyát vagy más állatot hagynak az autóban. A járművekben hagyott állatok védelme érdekében a Family Park fenntartja a jogot a kiszabadításukhoz szükséges intézkedések megtételére. Az érintett látogatók ezzel kapcsolatban semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem támaszthatnak a Family Parkkal szemben.

A látogató a Park elhagyása után még 30 percig parkolhat a parkolóban. A megengedett parkolási idő túllépése esetén a Family Park fenntartja a jogot arra, hogy a szabálytalanul parkoló gépjárműveket díjkötelesen elszállíttassa a Park területéről. A Family Park parkolója zárás után még 30 percig tart nyitva. Ezt követően a sorompókat lezárjuk. Előforduilhat, hogy a fenti időtartam lejárta után a parkolóban maradt járművek nem tudnak távozni.

A parkolóhasználat be van építve a belépőjegy árába.

17.    Különös szabályok a belépéssel kapcsolatban

A Family Parkba csak érvényesen megváltott belépőjeggyel lehet belépni, a látogatói bejáratként megjelölt kapukon keresztül. A belépőjegyeket a Park területén való tartózkodás teljes időtartama alatt elérhető helyen kell tartani, és kérésre be kell mutatni a Park munkatársainak.

A felügyeletet igényló látogatók (v.ö.: 3. pont) csak felnőtt (18. életévét betöltött) kísérővel léphetnek be a Family Parkba. A 14 év feletti fiatalkorúak kísérő nélkül csak érvényes, fényképpel ellátott hatósági igazolvány felmutatásával léphetnek be a Family Parkba. Fertőző betegek vagy nyílt sebbel rendelkezők, valamint kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek számára tilos a belépés. A következő kísérők és tárgyak nem hozhatók be a Family Parkba, és a Park területén nem birtokolhatók:

 • kutya (kivéve a kísérőkutyákat, megfelelő igazolvány felmutatásával)
 • más állat
 • nagyobb saját játék
 • nagyobb plüssállat
 • kerékpár
 • futóbicikli
 • roller
 • háromkerekű bicikli
 • gördeszka, snakeboard
 • robogó
 • egyzsinóros sárkány, trükksárkány
 • hoverboard
 • görkorcsolya
 • fegyver (pl. pisztoly, kés, lánc, rézbokszer) vagy álfegyver
 • veszélyes tárgyak (pl. üveg).  

Megengedett például:

 • kerekesszék
 • járókeret
 • közlekedést segítő elektronikus eszköz
 • tolókaros háromkerekű bicikli
 • kézikocsi
 • tolókaros gyermek kerékpár-utánfutó

18.    A játékok, utak és terek használatának különös szabályai

A játékok használata során különös figyelmet kell fordítani a mindenkor érvényes magatartási szabályokra. Ez magában foglalja a lehetséges használat alóli kizárás okainak megtekintését a minden egyes játék mellett felállított információs táblán (életkor, magasság, terhesség). A játékok üzemeltetésével megbízott személyzet utasításait feltétlenül be kell tartani.

A látogatók nem térhetnek le az utakról, terekről.

19.    A Family Park elhagyására vonatkozó különös szabályok

A Family Parkot csak a látogatók számára kijelölt kijáratokon keresztül lehet elhagyni.

A látogatóknak távozáskor meg kell bizonyosodniuk róla, hogy sem felügyeletet igénylő látogatókat, sem pedig tárgyakat nem hagytak bent, a ruhatárban leadott holmijukat átvették és a zárható szekrényüket kiürítették.

A Family Park elhagyása után a látogató ismételt belépésre nem jogosult; az érvényesített belépőjegy tehát a távozáskor érvényét veszti.

Ha a látogatónak fontos okból rövid időre el kell hagynia a Family Parkot, a kijáratnál pecsétet kell kérnie a kezére. A pecsét – a napijeggyel együtt – azonos napon a Family Parkba való újbóli belépésre jogosít. Ez az éves bérletek tulajdonosaira is igaz, ha egy napon belül többször szeretnének belépni a Family Parkba.

Ha a látogató legkésőbb a Family Parkból való távozásáig nem teszi meg az amúgy elvárható kárbejelentést, kártérítési igénye megszűnik.

A látogató a Park elhagyása után még 30 percig parkolhat a parkolóban. A megengedett parkolási idő túllépése esetén a Family Park fenntartja a jogot arra, hogy a szabálytalanul parkoló gépjárműveket díjkötelesen elszállíttassa.

20.    A Park létesítményeinek használatából való kizárásra vonatkozó különös szabályok

A látogató részben vagy egészben kizárható a Park létesítményeinek használatából, ha szándékosan vagy súlyos gondatlanságból mérvadó magatartási utasítást sért, vagy a kötelezettségével ellentétben nincs tekintettel a többi látogatóra, ha veszélyt jelent önmagára vagy más személyre, vagy ha másoktól nem elvárható, hogy eltűrjék, hogy ő tovább használja a létesítmény egészét vagy egy részét. Ha a látogató részben vagy egészben kizárásra kerül a Park létesítményeinek használatából, nem támaszthat igényt a belépőjegy árának csökkentésére, illetve egyéb kártérítésre, visszatérítésre.

A Park létesítményeinek használatából való teljes kizárásra kerülhet sor például az alábbi esetekben:

 • érvényesített belépőjegy nélküli tartozkodás a Family Park területén
 • szándékos tolakodás sorbanálláskor (2. pont)
 • a dohányzási tilalom (10. pont) megsértése
 • a Park területén végzett kereskedelmi, politikai, világnézeti vagy más ideológiai tevékenység tilalmának (7. pont) megsértése
 • erkölcstelen viselkedés
 • más látogatók zaklatása
 • a felügyeletet igénylő látogató elhanyagolása

Ezenkívül a Family Park jogosult arra, hogy a belépőjegy árának visszatérítése mellett indokolás nélkül kiutasítsa a látogatót a Park területéről, és megtiltsa neki a belépést.

2016 augusztusi változat

Az esetleges gépelési hibákért felelősséget nem vállalunk

×

A télen született gyerekek figyelmébe – ingyenes belépö a Familyparkba!

2021 November 2. és 2022 Àprilis 8. között ünnepelted a születésnapodat? Akkor látogass meg bennünket most Szeptember 28-tól Október 2.-ig mert ingyenes belépöt kapsz!

További információk