Map Tour Gallery

Momentálne zatvorené

momentálne zatvorené

Aplikácia Familypark

Aplikácia Familypark je perfektný sprievodca pre vašu návštevu! V angličtine i nemčine si ju stiahnete pre iOS aj Android – samozrejme zdarma!

Ďalšie informácie

Odpovede na vaše otázky

Všetky informácie o koronavíruse Bezpečnostné opatrenia a odpovede na najčastejšie otázky nájdete

tu

Všeobecné obchodné podmienky

1. PLATNOSŤ

Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) a parkový poriadok v jeho aktuálne platnom znení, ktorý je súčasťou VOP a na ktorý VOP odkazujú,(ďalej iba „Parkový poriadok“) vstupujú pre spoločnosť Familypark GmbH (ďalej iba „Familypark“)a návštevníka do platnosti automaticky pri kúpe vstupenky, resp. poukážky, ako aj pri uzatvorení zmluvy s návštevníkom a predovšetkým tiež pri kúpe celoročného lístka. Svojím vstupom do zariadení parku návštevník subsidiárne berie na vedomie platnosť a právnu záväznosť aktuálne platných VOP a Parkového poriadku za svoju osobu a ako zákonný zástupca aj za zastupovanú osobu. VOP a Parkový poriadok sú dostupné na domovskej stránke Familyparku (www.familypark.at; ďalej ako „Domovská stránka“). Tieto VOP platia pre celý zmluvný vzťah, ktorý vyplýva z kúpnych zmlúv a zmlúv s návštevníkmi.

 

2. UZATVÁRANIE ZMLÚV

Kúpna zmluva o vstupenke (denný lístok a celoročný lístok), resp. o poukážke vzniká výlučne v súlade s týmito VOP (a Parkovým poriadkom, na ktorý VOP odkazujú), keď Familypark obdrží celú aktuálne platnú kúpnu cenu jednej vstupenky, resp. poukážky. Familypark nepodlieha žiadnej povinnosti uzatvoriť zmluvu a má tak právo odmietnuť predať záujemcom vstupenku, resp. celoročný lístok aj bez udania dôvodu. Zmluva s návštevníkmi vzniká – výlučne v súlade s týmito VOP (a Parkovým poriadkom, na ktorý VOP odkazujú)– v prípade:

a) zakúpenia denných lístkov:

s osobou, pre ktorú bol oskenovaný denný lístok na vstupnej rampe pri povolení vstupu do Familyparku elektronickým prístupovým systémom.

b) zakúpenia celoročného lístka:

okamžite s osobou, na ktorej meno je vystavený celoročný lístok.

Celoročné lístky: podmienky ochrany osobných údajov

c) uplatnenia poukážok:

s osobou, pre ktorú bol oskenovaný denný lístok na vstupnej rampe, resp. s osobou, na ktorej meno je vystavený celoročný lístok.

 

3. ROZSAH PLNENIA, POVINNOSTI FAMILYPARKU

Držiteľ platného denného lístka, resp. osoba, na ktorej meno je vystavený platný celoročný lístok, je počas sezóny v rámci príslušných otváracích hodín, ako aj v súlade s detailnými ustanoveniami Parkového poriadku a najmä v ňom uvedenými obmedzeniami vstupu oprávnená k vstupu do Familyparku, bezplatnému používaniu parkovísk, ako aj atrakcií, budov, zariadení, ihrísk, hracích zariadení, chodníkov, lúk a ďalšieho vybavenia, ktoré sa nachádzajú vo Familyparku. Výnimkou sú atrakcie, ktoré fungujú po použití žetónu. Žetóny je potrebné si zakúpiť osobitne na požiadanie pri vstupných pokladniach alebo v automatoch na mince. Za návštevu gastronomických zariadení vo Familyparku a uskutočnenú konzumáciu jedál a nápojov sa platí osobitne. Uvedené platí pre nákup tovar a služieb v obchodoch, ktoré sa nachádzajú vo Familyparku.

 

K zariadeniam parku v súčasnosti patrí i) Familypark s atrakciami, budovami, zariadeniami, ihriskami, hracími zariadeniami, chodníkmi, lúkami a ostatným vybavením (ďalej ako „Familypark“); ako aj ii) parkoviská (Familypark a parkoviská sa ďalej spoločne označujú ako „Zariadenia parku“). Familypark je kedykoľvek oprávnený vykonávať stavebné úpravy existujúcich Zariadení parku bez vzniku akýchkoľvek nárokov na strane návštevníkov – predovšetkým držiteľov celoročných lístkov a poukážok.

 

Familypark je povinný udržiavať Zariadenia parku vo vyhovujúcom technickom stave a usiluje sa umožniť svojim návštevníkom používanie podľa možnosti všetkých zariadení (najmä atrakcií). Pritom však nemusí byť, samozrejme, opakovane a bez predchádzajúceho upozornenia možné používať jednotlivé zariadenia v dôsledku pravidelnej kontroly, údržby, úprav, opráv, úradných nariadení, nepriaznivého počasia, výpadku elektrického prúdu alebo prírodných javov. Návštevník v takom prípade nemá žiadny nárok na zníženie, úplné alebo čiastočné vrátenie ceny vstupenky alebo inú finančnú náhradu či náhradné plnenie.

 

Familypark nezodpovedá za obmedzenia pri používaní poskytovaných jazdných atrakcií v dôsledku výpadku dodávky elektrickej energie. Návštevník v takom prípade nemá žiadny nárok na zníženie, úplné alebo čiastočné vrátenie ceny vstupenky alebo inú finančnú náhradu či náhradné plnenie.

 

Počas dní s veľkým počtom návštevníkov je možné z bezpečnostných dôvodov obmedziť vstup na Zariadenia parku alebo jednotlivé atrakcie. V prípade takýchto nepríjemností prosí Familypark návštevníkov o zhovievavosť. Akékoľvek nároky voči Familyparku, ako sú zníženie, úplné alebo čiastočné vrátenie ceny vstupenky alebo inú finančnú náhradu či náhradné plnenie, sú v tejto súvislosti vylúčené.

V prípade zatvorenia celého Familyparku trvajúceho dlhšie ako jeden deň, ktoré je spôsobené udalosťami mimo sféru vplyvu spoločnosti Familypark GmbH (napr. prírodné katastrofy, pandémie, úradné uzávierky a iné prípady zásahu vyššej moci alebo mimoriadne udalosti s výnimkou rizika nepriaznivého počasia) poskytneme návštevníkom, s ktorými bola uzatvorená zmluva za odplatu, náhradné plnenie bez výnimky a iba vo forme poukážky alebo v prípade celoročného lístka vo forme alikvotného predĺženia jeho platnosti. Poskytnutie náhrady v hotovosti nie je možné.

V prípade iba dočasného zatvorenia celého Familyparku trvajúceho kratšie ako jeden deň alebo v prípade zatvorenia časti Familyparku, ktoré je spôsobené udalosťami mimo sféry vplyvu spoločnosti Familypark GmbH uvedenými vyššie, nemá návštevník žiadne právo na zníženie alebo úplnú alebo čiastočnú náhradu ceny vstupného alebo iné vyrovnanie alebo náhradné plnenie.

V súvislosti s rizikom nepriaznivého počasia platia osobitné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok (viď bod 12. „Riziko nepriaznivého počasia“).

 

4. ABSENCIA POVINNOSTI FAMILYPARKU POSKYTNÚŤ STAROSTLIVOSŤ OSOBÁM S POTREBOU OSOBITNÉHO DOHĽADU

Familypark ani jeho zamestnanci nepreberajú povinnosť poskytovať starostlivosť osobám s potrebou osobitného dohľadu najmä deťom do 14. roku života, ťažko chorým a ťažko postihnutým osobám (ďalej ako „Osoby s potrebou osobitného dohľadu“) alebo mládeži po dovŕšení 14. roku života. Povinnosť poskytnúť starostlivosť má aj počas pobytu v Zariadeniach parku výlučne dohliadajúca osoba. Uvedené platí aj v prípade, keď zamestnanci parku venujú zvýšenú pozornosť Osobe s potrebou osobitného dohľadu.

 

5. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ DOHLIADAJÚCICH OSÔB

Dohliadajúce osoby sú zdvorilé a v záujme bezpečnosti dôrazne vyzvané plniť si svoje povinnosti poskytovať starostlivosť Osobám s potrebou osobitného dohľadu s čo najväčšou opatrnosťou a potrebnou zodpovednosťou. Prítomnosť zamestnancov parku nemôže dohliadajúce osoby zbaviť tejto povinnosti ani znížiť predpísanú mieru starostlivosti. Dohliadajúce osoby sú – aj voči Familyparku – povinné starostlivo dohliadať na Osoby s potrebou osobitného dohľadu. V prípade porušenia svojich povinností zodpovedajú a ručia dohliadajúce osoby spoločne a nerozdielne za škody, ktoré Familyparku, iným návštevníkom, zamestnancom parku alebo tretím osobám spôsobí Osoba s potrebou osobitného dohľadu v dôsledku takéhoto porušenia povinnosti.

 

6. POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV

V súlade s bližšími ustanoveniami Parkového poriadku sú návštevníci povinní predovšetkým,

  • konať v Zariadeniach parku vždy v súlade so zákonom, týmito VOP, Parkovým poriadkom a bližšími pokynmi,
  • šetrne zaobchádzať s celým vybavením Zariadení parku,
  • vždy brať ohľad na bezpečnosť a zdravie iných návštevníkov,
  • plniť včas všetky ohlasovacie povinnosti voči Familyparku a
  • plniť si svoje povinnosti dohľadu v plnom rozsahu – ak sú dohliadajúcimi osobami.

Vyššie uvedené nemá vplyv na ďalšie povinnosti návštevníkov.

 

7. VSTUPENKY

Za účelom vstupu do Familyparku existujú výlučne nasledujúce vstupenky, pričom nie je možné vrátenie zakúpených vstupeniek a ich náhrada v prípade straty. Platnosť, označenie a koniec platnosti vstupenky sú definované v nižšie uvedenej tabuľke:

 

Druh vstupenky  Platnosť vstupenky Označenie vstupenky Koniec platnosti vstupenky
Denný lístok zakúpený pri priehradkea) iba v deň zakúpenia pomocou skenu pri vstupných rampáchd) pri odchode z Familyparku
Denný lístok zakúpený v predpredajib) v súlade s údajmi na vstupenke pomocou skenu pri vstupných rampách pri odchode z Familyparku

 

Denný lístok zakúpený onlinec) v súlade s údajmi na vstupenke pomocou skenu pri vstupných rampách pri odchode z Familyparku
Celoročný lístok okamžite po zakúpení ľubovoľne často počas roka jeden rok od zakúpeniae) Digitálny celoročný lístokc) v okamžite po zakúpení ľubovoľne často počas roka jeden rok od zakúpenia

 

a) priehradka =  priehradka pri vchode pre návštevníkov Familyparku

b) Skupiny, veľkoodberatelia a maloobchodný predaj cez predajcov, ktorí lístky nepredávajú v mene a na účet spoločnosti Familypark GmbH

c) Online lístky = lístky zakúpené vo webovom obchode na familypark.at, resp. u online predajcov, ktorí lístky nepredávajú v mene a na účet spoločnosti Familypark GmbH

d) Vstupné rampy  = Rampy pri turnikete vo vchode pre návštevníkov

e) Príklad: Nákup lístka: 10.8.2019; posledný deň platnosti: 10.8.2020

Nákup vstupeniek iným spôsobom ako pri priehradke alebo online sa ohľadom ich pravosti uskutočňuje na vlastné riziko, a to najmä pri nákupe vstupeniek u iných predajcov.

 

Ak je z dôležitého dôvodu potrebné na krátky čas opustiť Familypark, dostane návštevník pri východe viditeľné označenie (odtlačok pečiatky na chrbát ruky), ktoré ho oprávňuje k opätovnému vstupu do Familyparku v ten istý deň. Uvedené platí aj pre držiteľov celoročných lístkov, ktorí chcú z Familyparku odísť a vrátiť sa tam v jeden a ten istý deň.

 

8. OTVÁRACIE HODINY

Trvanie sezóny a otváracie hodiny sa každoročne menia a príslušné údaje sú dostupné na Domovskej stránke. Údaje o trvaní aktuálnej sezóny sú uvedené na výveskách vo vstupnej časti Familyparku, resp. na Domovskej stránke.

Počas riadnej sezóny sa park spravidla otvára o 10:00 hod. Čas zatvorenia sa mení v priebehu sezóny a je uvedený na výveskách, resp. Domovskej stránke.

Pokladnice sa zatvárajú, resp. posledný vstup je možný 1 hodinu pred zatvorením parku (s výnimkou špeciálnych podujatí).

Pri eventuálnej zmene otváracích hodín z dôvodu nepriaznivého alebo extrémneho počasia viď § 12 nižšie.

 

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE DENNÉ LÍSTKY ZAKÚPENÉ ONLINE

Pre denné lístky zakúpené online platia okrem zákona, týchto VOP a aktuálne platného Parkového poriadku nasledujúce ustanovenia:

Návštevník je povinný vytlačiť a priniesť si so sebou do Familyparku denné lístky zakúpené online vo formáte DIN A4 tak, aby boli čitateľné, bolo ich možné naskenovať, a aby nemali poškodený predovšetkým nie prehnutý čiarový kód a QR kód.

Lístky je možné okrem toho predložiť aj v mobilnom telefóne ako dokument vo formáte PDF. Familypark nezaručuje funkčnosť skenovania mobilných telefónov. Familypark tak isto nemôže prevziať žiadnu záruku za intenzitu signálu príslušnej mobilnej siete v parku pre prípad, že nie je možné doručiť potvrdzujúci e-mail v dôsledku zlého príjmu mobilného telefónu.

Vytlačený denný lístok zakúpený online oprávňuje na vstup osobu, ktorá ho prvý raz oskenuje pri vstupe pre návštevníkov. Osoba, ktorá si zakúpila lístok online, preto znáša riziko, ktoré vzniká pri viacerých neoprávnených výtlačkoch lístka alebo jeho neoprávnene vyhotovených fotokópiách.

Lístky zakúpené v online obchode Familyparku, ktoré nie sú viazané na určitý deň, platia iba do konca sezóny, pre ktorú boli zakúpené a ktorá je uvedená na lístku.

Celodenné lístky s časovou viazanosťou je bez výnimky možné použiť iba v deň, kedy boli zakúpené a ktorý je uvedený na lístku.

V prípade služieb, ktoré ponúka Familypark, ide o voľnočasové služby v zmysle § 18 ods. 1 č. 10 rakúskeho Zákona o zmluvách uzatváraných na diaľku a mimo obchodných priestorov („nemá“), ktoré sa poskytujú v určitom čase alebo počas presne uvedeného časového obdobia. Zákazník preto právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 11 ods. 1 rakúskeho Zákona o zmluvách uzatváraných na diaľku a mimo obchodných priestorov.

Familypark neručí za fungovanie nákupu lístkov online.

 

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE CELOROČNÝ LÍSTOK

 

Pre celoročné lístky platia okrem zákona, týchto VOP a aktuálne platného Parkového poriadku nasledujúce ustanovenia:

Celoročný lístok oprávňuje na vstup výlučne osobu, na ktorej meno bol vystavený, a je neprenosný.

Celoročný lístok je potrebné pri každej návšteve oskenovať pri vstupnej rampe a na požiadanie ho kedykoľvek (dodatočne) predložiť zamestnancom parku.

Ak si návštevník zabudne celoročný lístok, musí si zakúpiť denný lístok. Ak pred kúpou denného lístka pri priehradke upozorní návštevník zamestnancov parku na to, že si zabudol celoročný lístok, zaznamená sa táto skutočnosť na jeho účtenke za denný lístok. Návštevník je oprávnený na náhradu nákladov za takýto denný lístok, ak o náhradu požiada najneskôr v posledný deň príslušnej sezóny do 16:00 hod (prijatie) a predloží originál účtenky za denný lístok s príslušným záznamom a celoročným lístkom.

V prípade straty celoročného lístka je po úhrade poplatku za spracovanie vo výške € 5,00 možné vystaviť náhradný lístok.

Ak počas 14 dní od uplynutia platnosti príde k predĺženiu celoročného lístka, získa držiteľ pri predložení starého celoročného lístka vernostnú zľavu na nový celoročný lístok. Vernostnú zľavu nie je možné kombinovať s prípadnými ďalšími zľavami. Po uplynutí tejto lehoty nie je bez výnimky možné poskytnúť žiadnu zľavu. Ak sa splatnosť celoročného lístka skončí krátko pred koncom sezóny, začína lehota plynúť až so začiatkom novej sezóny.

 

11. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE POUKÁŽKY

Vo Familyparku je možné si zakúpiť poukážky. Pre poukážky platia okrem zákona, týchto VOP a aktuálne platného Parkového poriadku nasledujúce ustanovenia:

Príslušný držiteľ platnej poukážky ju môže použiť pri priehradke alebo vo Familyparku ako platidlo za vstupenky a všetky služby, ktoré sú v ponuke Familyparku (najmä tiež jedlá, zmrzlinu, nápoje, tovar).

Familypark ďalej ponúka poukážky na celoročné lístky, ktoré sa používajú výlučne v prípade predaja firmám alebo v rámci súťaží spoločnosti Familypark GmbH a jej partnerov. Platnosť týchto poukážok je obmedzená na tú sezónu, pre ktorú sú poukážky vystavené. Po uplynutí tejto sezóny strácajú poukážky svoju platnosť. Zákonná premlčania lehota je vylúčená najmä v prípade bezplatne nadobudnutých poukážok.

 

12. RIZIKO NEPRIAZNIVÉHO POČASIA

Familypark a jeho vybavenie sa nachádza na voľnom priestranstve a je preto vystavené vplyvom počasia. Pri nepriaznivom alebo extrémnom počasí (ako sú najmä extrémne horúčavy, suchá alebo silný vietor) nie je prevádzka Familyparku možná vôbec alebo iba čiastočne. Familypark má pri nepriaznivom alebo extrémnom počasí právo na prípadnú zmenu otváracích hodín (= neskoršie otvorenie, skoršie zatvorenie; celodenná alebo viacdenná uzávierka Familyparku). Pri vzniku rizika nepriaznivého počasia nemá návštevník žiadny nárok na zníženie, úplné alebo čiastočné vrátenie ceny vstupenky alebo inú finančnú náhradu či náhradné plnenie.

V prípade úplného uzatvorenia Familyparku na celý deň sú lístky zakúpené online na tento deň automaticky stornované a návštevníci dostanú naspäť už zaplatenú kúpnu cenu.

Ak sa mimo prevádzky nachádzajú iba jednotlivé zariadenia, jazdné atrakcie a podobne a/alebo je ich prevádzka časovo obmedzená (napr. z dôvodu otvorenia Familyparku až o 12:00 h alebo jeho uzatvorenia už o 15:00 h), nemajú návštevníci žiadny – ani čiastočný nárok – na vrátenie kúpnej ceny.

 

13. VYLÚČENIE Z POUŽÍVANIA ZARIADENÍ PARKU

Týmto sa poukazuje na existenciu ustanovení o čiastočnom alebo úplnom vylúčení návštevníka z používania Zariadení parku v súlade s Parkovým poriadkom (napr. vekové alebo výškové obmedzenia, tehotenstvo atď.). V takýchto prípadoch nemá návštevník žiadny nárok na odškodnenie, vrátenie alebo zníženie ceny vstupenky.

 

14. POUŽÍVANIE ZARIADENÍ PARKU NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO

Návštevníci berú na vedomie, že používanie Zariadení parku je aj pri dodržiavaní týchto VOP, Parkového poriadku a bližších pokynov spojené s určitým nebezpečenstvom a aj napriek čo najväčšej opatrnosti a starostlivosti prináša so sebou nevyhnutné riziko, ktoré spočíva v povahe veci. Nebezpečenstvo ohrozenia života, závažného poškodenia telesného a duševného zdravia, ako aj majetku existuje najmä pri nesprávnej manipulácii s atrakciami, ihriskami, hracími zariadeniami a podobným vybavením. Predmetom úprimného úsilia Familyparku, týchto VOP, Parkového poriadku (spolu s bližšími pokynmi), ako aj zamestnancov parku je zníženie týchto rizík, zostávajúce zvyškové riziko však nie je možné odstrániť úplne. Používanie Zariadení parku sa preto uskutočňuje – bez toho, aby bola dotknutá povinnosť Familyparku udržiavať Zariadenia parku vo vyhovujúcom technickom stave, viď vyššie – na vlastné riziko a vyžaduje si zohľadnenie bezpečnosti a zdravia ostatných návštevníkov.

 

15. VZŤAH K PARKOVÉMU PORIADKU

Tieto VOP a aktuálne platný Parkový poriadok, ktorý je súčasťou VOP, tvoria jeden neoddeliteľný celok. Ustanovenia týchto VOP platia – aj keď to nie je výslovne uvedené – s výhradou bližšej špecifikácie a obmedzení, ako aj ďalších pravidiel najmä ohľadom zodpovednosti návštevníka, ktoré sú obsiahnuté v Parkovom poriadku.

 

16. STRATY A NÁLEZY

Informácie o stratených alebo zabudnutých veciach (=nálezoch) je možné získať telefonicky počas úradných hodín (v kancelárii), kedy je možné si tieto veci tiež osobne vyzdvihnúť. Familypark preberá nálezy dobrovoľne a bez akejkoľvek záruky. Odovzdané nájdené predmety, ktoré si nikto nevyzdvihne, budú do 1 mesiaca od prijatia odovzdané na Obecnom úrade obce St.Margarethen. Nálezy v hodnote menej ako 10,00 EUR, pri ktorých pre Familypark nie je zreteľné, že ich opätovné získanie má pre majiteľa podstatný význam, sa neodovzdávajú na Obecnom úrade v obci St. Margarethen, ale 31. januára nasledujúceho roka budú použité na charitatívne účely.

 

17. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Familypark nezodpovedá za škody a nehody návštevníka, ktoré boli zavinené z jeho  strany alebo spôsobené vyššou mocou, nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním Zariadení parku a jeho vybavenia alebo inými návštevníkmi. Familypark zodpovedá voči návštevníkom za škody na majetku, ktoré zapríčinil Familypark alebo jeho zamestnanci, iba v tom prípade, ak tieto škody vznikli zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti na strane Familyparku alebo jeho zamestnancov. Vylúčenie zodpovednosti platí aj pre akékoľvek pohľadávky voči zamestnancom Familyparku. Ohľadom zániku nároku návštevníka na náhradu škody v prípade, ak k ohláseniu škody nepríde najneskôr pri odchode z Familyparku, viď aktuálne platný Parkový poriadok.

 

18. ODDELITEĽNOSŤ

Ak sú alebo sa stanú neúčinnými jednotlivé ustanovenia kúpnych zmlúv, zmlúv s návštevníkmi alebo týchto VOP spolu v nich uvedenom Parkovom poriadku, nie je tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinného ustanovenia sa za dojednané považuje také účinné ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier sa za dojednané považuje také ustanovenie, ktoré by bolo bývalo dohodnuté v zmluve, ak by sa uvedená záležitosť predtým zohľadnila.

 

19. MIESTO PLNENIA, VOĽBA PRÁVA A PRÍSLUŠNÝ SÚD

 

Miestom plnenia je Sankt Margarethen v rakúskej spolkovej krajine Burgenland.

Kúpne zmluvy a zmluvy s návštevníkmi podliehajú rakúskemu materiálnemu právu s vylúčením noriem kúpneho práva OSN.

Príslušným súdom pre všetky spory vyplývajúce z a v súvislosti so zmluvou s návštevníkom vrátane otázky jej platného uzatvorenia je výhradne vecne príslušný súd v meste Eisenstadt, ak kogentne neplatí príslušnosť iných súdov.

 

20. POUŽITIE ÚDAJOV

Familypark používa údaje o zákazníkoch iba ak je to potrebné na poskytnutie služieb uvedených v týchto VOP a ak je to v súlade s príslušným prehlásením o ochrane osobných údajov (https://www.familypark.at/datenschutz) a všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov (vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ).

Familypark i zákazník budú dodržiavať prehlásenie o ochrane osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov v primeranom a potrebnom rozsahu. Ak Familypark nedisponuje zákazníkovým súhlasom, nepríde k poskytnutiu žiadnych uložených osobných údajov tretím osobám (ak to nebude potrebné na základe zákonných ustanovení, úradnej žiadosti alebo za účelom poskytovania služieb). Zákazník súhlasí so zasielaním mesačného newslettera zo strany Familyparku, ak sú jeho údaje uvedené v príslušnom online formulári.

 

Stav: 2024 Záväzná je iba nemecká verzia Všeobecných obchodných podmienok. Prípadné preklady poskytnuté zo strany Familyparku nie sú záväzné.

 

TipThe Familypark app

Available for Android and iOS - free of charge, of course!

Discover more