Map Tour Gallery
Jún 24
Pondelok

Otváracie hodiny10:00 - 18:00

Posledný vstup: 17:00

Zobraziť otváracie hodiny

Aktuálne počasie v parku

19°C

Webkamera

Aplikácia Familypark

Aplikácia Familypark je perfektný sprievodca pre vašu návštevu! V angličtine i nemčine si ju stiahnete pre iOS aj Android – samozrejme zdarma!

Ďalšie informácie

Odpovede na vaše otázky

Všetky informácie o koronavíruse Bezpečnostné opatrenia a odpovede na najčastejšie otázky nájdete

tu

Parkovýporiadok Stav: august 2016

A PLATNOSŤ:

1. Platnosť

VOP a tento parkový poriadok vstupujú pre spoločnosť Familypark GmbH (ďalej iba „Rodinný park“)a návštevníka do platnosti automaticky pri kúpe vstupenky, resp. poukážky, ako aj pri uzatvorení zmluvy s návštevníkom a predovšetkým tiež pri kúpe celoročného lístka. Svojím vstupom do zariadení parku návštevník subsidiárne berie na vedomie platnosť a právnu záväznosť VOP a tohto Parkového poriadku za svoju osobu a ako zákonný zástupca aj za zastupovanú osobu. Tento Parkový poriadok platí pre pobyt vo všetkých zariadeniach parku. VOP a Parkový poriadok sú dostupné na domovskej stránke Rodinného parku (www.familypark.at; ďalej ako „Domovská stránka“). K zariadeniam parku v súčasnosti patrí i) Rodinný park s atrakciami, budovami, zariadeniami, ihriskami, hracími zariadeniami, chodníkmi, lúkami a ostatným vybavením (ďalej ako „Rodinný park“); ako aj ii) parkoviská (Rodinný park a parkoviská sa ďalej spoločne označujú ako „Zariadenia parku“). Tento Parkový poriadok, na ktorý poukazujú VOP, je súčasťou VOP a tým aj kúpnych zmlúv a zmlúv s návštevníkmi a podlieha tak ustanoveniam VOP o mieste plnenia, voľbe práva a príslušnom súde.

B VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:

2. Všeobecné pravidlá pre používanie Zariadení parku

Používanie Zariadení parku sa uskutočňuje výlučne na základe zákona, VOP a bližších pokynov. K bližším pokynom patrí tento Parkový poriadok, informačné tabule v Zariadeniach parku, symboly, značky, ploty, bariéry, označenia, hlásenia z reproduktorov, detailné pokyny na používanie, ako aj pokyny zamestnancov parku (ďalej ako „Bližšie pokyny“).

Pred a pri použití Zariadení parku sú návštevníci povinní oboznámiť sa s aktuálnymi VOP a platnými Bližšími pokynmi, v prípade otázok je potrebné sa obrátiť na zamestnancov parku a najmä vždy presne dodržiavať platné predpisy predovšetkým VOP a Bližšie pokyny. Pokyny zamestnancov parku je vždy nutné okamžite dodržať.

S celým vybavením Zariadení parku je potrebné zaobchádzať šetrne. V prípade zneužitia, zavineného znečistenia, poškodenia alebo straty zapožičaných vecí preberá návštevník zodpovednosť za vniknutú škodu, ktorú je nutné okamžite nahlásiť zamestnancom parku.

Pri používaní Zariadení parku je potrebné vždy brať ohľad na bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov. Svojvoľné robenie hluku, hlasná prevádzka multimediálnych zariadení a predbiehanie sa v rade sú zakázané.

Zakázané je ďalej zakladanie ohňa, preliezanie alebo prekračovanie bariér a šplhanie na zábradlia.

3. Absencia povinnosti Rodinného parku poskytnúť starostlivosť osobám s potrebou osobitného dohľadu

Rodinný park ani jeho zamestnanci nepreberajú povinnosť poskytovať starostlivosť osobám s potrebou osobitného dohľadu najmä deťom do 14. roku života, ťažko chorým a ťažko postihnutým osobám (ďalej ako „Osoby s potrebou osobitného dohľadu“) alebo mládeži po dovŕšení 14. roku života. Povinnosť poskytnúť starostlivosť má aj počas pobytu v Zariadeniach parku výlučne dohliadajúca osoba. Uvedené platí aj v prípade, keď zamestnanci parku venujú zvýšenú pozornosť Osobe s potrebou osobitného dohľadu (viď aj § 4 VOP).

4. Povinnosti a zodpovednosť dohliadajúcich osôb

Dohliadajúce osoby sú zdvorilé a v záujme bezpečnosti dôrazne vyzvané plniť si svoje povinnosti poskytovať starostlivosť Osobám s potrebou osobitného dohľadu s čo najväčšou opatrnosťou a potrebnou zodpovednosťou. Prítomnosť zamestnancov parku nemôže dohliadajúce osoby zbaviť tejto povinnosti ani znížiť predpísanú mieru starostlivosti. Dohliadajúce osoby sú – aj voči k Rodinnému parku – povinné starostlivo dohliadať na Osoby s potrebou osobitného dohľadu. V prípade porušenia svojich povinností zodpovedajú a ručia dohliadajúce osoby spoločne a nerozdielne za škody, ktoré Rodinnému parku, iným návštevníkom, zamestnancom parku alebo tretím osobám spôsobí Osoba s potrebou osobitného dohľadu v dôsledku takéhoto porušenia povinnosti (viď aj § 5 VOP).

5. Šatňa a skrinky

Používanie šatne a uzamykateľných skriniek pri vchode pre návštevníkov je povolené počas návštevy Rodinného parku a uskutočňuje sa na vlastné riziko návštevníka. Rodinný park neručí za prinesené predmety. Pri otvorení skrinky dostane návštevník vhodený záloh naspäť. Rodinný park je z dôležitého dôvodu kedykoľvek oprávnený otvoriť obsadené skrinky. Strata kľúčov je spoplatnená poplatkom € 25.

6. Nájdené predmety

Nájdené predmety nízkej hodnoty sa uchovávajú v reštaurácii Filippo. Cennosti (napr. mobilné telefóny a peňaženky) sa uchovávajú v kancelárii Rodinného parku. V prípade nevyzdvihnutia stratených predmetov s nimi bude naložené v zmysle zákona.

7. Zákaz komerčných, politických, ideologických alebo iných podobných aktivít v Zariadeniach parku

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Rodinného parku nemôžu návštevníci Zariadení parku vykonávať reklamné aktivity a oznamovať informácie, myšlienky a stanoviská na komerčné, politické, ideologické alebo iné podobné účely, ponúkať a sprostredkovávať tovary a služby, vykonávať prieskumy verejnej mienky, štúdie v teréne, sčítania, merania alebo testy a získavať podporné alebo protestné vyhlásenia a podpisy. Zákaz sa vzťahuje nielen na bezprostredné vykonávanie týchto činností, ale aj na nich podporovanie.

8. Fotografie, filmy, videozáznam Rodinný park vyhotovuje príležitostne fotografie a videozáznamy zo svojej prevádzky a používa ich na reklamné účely (Domovská stránka, reklamné letáky, reklamné videá atď.), pričom nevyhnutne prichádza aj k zaznamenaniu návštevníkov. Vstupom do Rodinného parku udeľuje návštevník za svoju osobu aj ako zákonný zástupca zastupovaného neodvolateľný súhlas so zhotovovaním a neskorším použitím takýchto fotografií a videozáznamov na reklamné účely – a to aj bez akéhokoľvek s tým spojeného majetkovoprávneho nároku.

Z dôvodu bezpečnosti návštevníkov sú určité atrakcie monitorované v reálnom čase prostredníctvom videokamier, čo sa podľa potreby vykonáva aj na základe kogentných úradných príkazov a predpisov. V súlade s povahou monitorovania v reálnom čase nie sú tieto obrazové dáta zaznamenávané. Návštevník je priamo na mieste vhodným spôsobom upozornený na monitorovanie určitých zón v reálnom čase a môže sa im tak vyhnúť.

Návštevníci môžu v Zariadeniach parku zhotovovať fotografie a videozáznamy na súkromné účely. Musia však pritom zachovávať práva iných návštevníkov a správať sa ohľaduplne.

Filmovanie a fotografovanie na komerčné účely je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Rodinného parku.

9. Gastronómia

V reštauráciách Rodinného parku je zakázané konzumovať prinesené jedlá. V Rodinnom parku sú viaceré miesta na sedenie, kde je možné skonzumovať prinesené jedlo.

10. Fajčenie

S ohľadom na deti a tehotné ženy návštevníkov prosíme, aby v Zariadeniach parku nefajčili. Ak by návštevník tento nemohol dodržať tento zákaz, je fajčenie možné iba v zónach, ktoré sú na to určené a vyslovene označené ako fajčiarska zóna „Raucherzone“. Rodinný park si vyhradzuje právo zakázať fajčenie aj vo fajčiarskych zónach, a to zo závažných dôvodov ako je najmä dlhotrvajúce sucho. Fajčenie v blízkosti detí a tehotných žien je v každom prípade vždy zakázané. Návštevníci sú bezpodmienečne povinní používať popolníky, ktoré sa nachádzajú vo fajčiarskych zónach.

11. Alkoholické nápoje a sklenené fľaše

Osoby, ktoré konzumujú alkoholické nápoje, sú povinné na ne dohliadať a zabezpečiť ich tak, aby deti a mladiství pred dovŕšením zákonom stanoveného veku nemali k takto zakúpeným nápojom prístup.

Nosenie vlastných alkoholických nápojov do parku je zakázané. Konzumácia alkoholických nápojov zakúpených v Rodinnom parku je možná výhradne v reštauráciách. Chodenie po Rodinnom parku s alkoholickými nápojmi je zakázané.

Nosenie vlastných sklenených fliaš do parku je zakázané. Konzumácia nápojov v sklenených fľašiach je možná výhradne v reštauráciách; nosenie sklenených fliaš do Zariadení parku je zakázané.

12. Oznamovanie škody

Ak by návštevníkom vznikla škoda, ktorú spôsobil z ich pohľadu neuspokojivý stav Zariadenia parku vrátane nedostatočných pokynov, alebo ak by sa mohli oprávnene domnievať, že by škoda im alebo tretím osobám mohla vzniknúť neskoršie, sú návštevníci v rámci primeranosti povinní bezodkladne oznámiť takúto škodu zamestnancom parku (oznámenie o škode). Nárok návštevníka na náhradu škody je vylúčený, ak návštevník alebo jeho zástupca nevykoná uskutočniteľné oznámenie škody najneskôr pri odchode z Rodinného parku.

13. Stratené deti

Prosíme dohliadajúce osoby, aby sa s Osobami s potrebou osobitného dohľadu už pri vstupe dohodli na vhodnom mieste v parku, kde sa stretnú v prípade, že by sa stratili. Prosíme stratené Osoby s potrebou osobitného dohľadu a návštevníkov v ich okolí, ktorí si to všimnú, aby sa bezodkladne obrátili na zamestnancov parku. Pri vstupe do parku má každý hosť možnosť využiť bezplatné nálepky pre osoby s potrebou dohľadu. Na nálepky je možné napísať číslo mobilného telefónu dohliadajúcej osoby a nálepku umiestniť na viditeľné miesto na oblečení dohliadanej osoby.

14. Prípad núdze

Prosíme návštevníkov, aby sa v prípadoch núdze, ktoré postihnú ich samotných alebo cudzie osoby, obrátili na zamestnancov parku. Stanica prvej pomoci sa nachádza bezprostredne za vstupnou časťou s turniketmi a je označená príslušným symbolom.

15. Vhodné oblečenie

Za účelom ochrany detí a z hygienických dôvodov je zakázané nechávať deti v Rodinnom parku neoblečené, čo platí aj pre vodné atrakcie a pieskoviská.

Používanie všetkých atrakcií a návšteva gastronomických zariadení je povolená iba vo vhodnom oblečení. Plavky nie sú považované za vhodný odev.

Používanie všetkých atrakcií je prípustné iba v suchom oblečení. Používanie atrakcií, napr. v mokrých plavkách je vyslovene zakázané.

C OSOBITNÉ PRAVIDLÁ:

16. Osobitné pravidlá pre parkovanie vozidiel

V súlade s existujúcou ponukou miest na parkovanie je návštevník oprávnený odstaviť vozidlo počas svojej návštevy na parkoviskách Rodinného parku. Medzi opustením vozidla a naskenovaním vstupenky môže uplynúť až 60 minút.

Na parkoviská platia ustanovenia rakúskych Pravidiel cestnej premávky. Vozidlá je možné odstaviť iba na vyznačených plochách na parkovanie. Protiprávne zaparkované vozidlá budú odtiahnuté za poplatok. Používanie parkovacích miest pre osoby s postihnutím je možné iba s platným preukazom postihnutej osoby.

Parkoviská nie sú monitorované. Pri opustení vozidla prosíme návštevníkov, aby vo svojom vlastnom záujme skontrolovali, či zatvorili a zamkli dvere, batožinový priestor, posuvnú strechu, okná a ostatné priestory auto a nenechávali cennosti na viditeľnom mieste vo vozidle.

Napriek zatieneniu niektorých parkovacích miest môže vo vozidlách, ktoré sú na nich odstavené, vzniknúť i v krátkom čase extrémne teplo. Prosíme návštevníkov, aby túto skutočnosť zobrali na vedomie v prípade, že vo vozidle nechávajú psov a iné zvieratá. Za účelom ochrany zvierat vo vozidlách si Rodinný park vyhradzuje právo uskutočniť vhodné opatrenia na ich oslobodenie. Dotknutí návštevníci sú povinní poskytnúť Rodinnému park za takéto opatrenia úplnú náhradu škody.

Po opustení parku je návštevník oprávnený nechať svoje vozidlo na parkovisku ešte 30 minút. V prípade prekročenia prípustnej parkovacej doby si Rodinný park vyhradzuje právo nechať odtiahnuť protiprávne zaparkované vozidlo z parkoviska za poplatok. Parkoviská Rodinného parku sú otvorené po dobu 30 minút od zatvorenia parku. Potom sa závory zatvoria. Vozidlá, ktorá sa v tom čase ešte budú nachádzať na parkovisku, tam môžu zostať zatvorené.

Používanie parkovísk je zahrnuté v cene vstupenky.

17. Osobitné pravidlá pre vstup do parku

Vstup do Rodinného parku je povolený iba cez vyznačené vchody pre návštevníkov s platne označenou vstupenkou. Vstupenky je potrebné mať pri sebe počas celého pobytu v Zariadeniach parku a na požiadanie ich predložiť zamestnancom parku.

Osoby s potrebou osobitného dohľadu (viď § 3 vyššie) môžu vstupovať do Rodinného parku iba v sprievode dospelej dohliadajúcej osoby (v minimálnom veku: 18 rokov). Mládež od 14 rokov smie bez dohliadajúcej osoby vstúpiť do Rodinného parku iba po predložení platného úradného preukazu s fotografiou. Vstup do Zariadení parku je zakázaný osobám s nákazlivými chorobami alebo otvorenými ranami a tiež osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog. V Rodinnom parku nie je možné vlastniť alebo používať nasledovné predmety a dopravné prostriedky:

 • psy (s výnimkou vodiacich psov s príslušným preukazom)
 • ostatné zvieratá
 • väčšie vlastné hračky
 • väčšie plyšové zvieratá
 • bicykle
 • odrážadlá
 • kolobežky
 • trojkolky
 • skateboardy, snakeboardy
 • skútre
 • šarkany a draky
 • hoverboardy
 • kolieskové korčule, inline korčule
 • zbrane (najmä pištole, nože, reťaze, boxery) alebo ich napodobeniny
 • nebezpečné predmety (napr. sklené fľaše atď.).

Dovolené sú najmä:

 • invalidné vozíky
 • rolátory
 • elektrické mobilné pomôcky iba s preukazom postihnutej osoby
 • trojkolky s vodiacou rukoväťou
 • vozíky s vodiacou rukoväťou
 • cyklovozíky pre deti s riadidlami

18. Osobitné pravidlá pre používanie atrakcií, chodníkov a priestranstiev

Pri používaní atrakcií je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť najmä aktuálne platným pokynom. Uvedené platí predovšetkým pre informačné tabule, ktoré sa nachádzajú pri každej atrakcii a môžu obsahovať dôvody, pre ktoré sú niektoré osoby vylúčené z ich používania (vek, výška, tehotenstvo). Je bezpodmienečne potrebné dodržiavať pokyny zamestnancov poverených prevádzkou atrakcií. Návštevníci nesmú opúšťať chodníky a priestranstvá.

19. Osobitné pravidlá pre odchod z Rodinného parku

Rodinný park je dovolené opustiť iba cez označené východy pre návštevníkov.

Prosíme návštevníkov, aby sa pri odchode ubezpečili, že v parku nezabudli žiadne predmety ani Osoby s potrebou osobitného dohľadu, že si vyzdvihli predmety uložené v šatni a vyprázdnili uzamykateľné skrinky.

Po odchode z Rodinného parku nemá návštevník žiadne právo na opätovný vstup. Platnosť označenej vstupenky vyprší pri odchode z parku.

Ak je nevyhnutné opustiť Rodinný park na krátky čas z dôležitého dôvodu, dostane návštevník pri východe viditeľné označenie (odtlačok pečiatky na chrbát ruky). Toto označenie spolu s denným lístkom oprávňuje návštevníka na opätovný vstup v ten istý deň. Uvedené platí aj pre držiteľov celoročných lístkov, ktorí chcú z Rodinného parku odísť a vrátiť sa tam v jeden a ten istý deň.

Návštevník stráca svoj nárok náhradu škody, ak nevykoná uskutočniteľné oznámenie o škode najneskôr pri odchode z Rodinného parku.

Po odchode z Rodinného parku je návštevník oprávnený nechať svoje vozidlo zaparkované na parkovisku ešte po dobu 30 minút. V prípade prekročenia prípustnej parkovacej doby si Rodinný park vyhradzuje právo nechať odtiahnuť protiprávne zaparkované vozidlo z parkoviska za poplatok.

20. Osobitné pravidlá pre vylúčenie z používania Zariadení parku

Návštevníka je možné vylúčiť z používania Zariadení parku úplne alebo čiastočne, ak svojvoľne alebo hrubým spôsobom porušuje zásadné pokyny alebo svoju povinnosť brať ohľad na ostatných návštevníkov, ak predstavuje nebezpečenstvo pre seba alebo tretie osoby alebo ak by kvôli nemu prišlo k úplnému alebo čiastočnému znemožneniu ďalšieho používania zariadenia tretími osobami. Pri úplnom alebo čiastočnom vylúčení z používania Zariadení parku nemá návštevník nárok žiadny nárok na odškodnenie, vrátenie alebo zníženie ceny vstupenky.

Dôvodmi pre úplné vylúčenie z používania Zariadení parku sú najmä:

 • pobyt v Rodinnom parku bez označenej vstupenky
 • svojvoľné predbiehanie v rade (§ 2)
 • porušenie zákazu fajčenia (§ 10)
 • porušenie zákazu vykonávať v Zariadeniach parku komerčné, politické, ideologické a iné podobné aktivity (§ 7)
 • správanie v rozpore s dobrými mravmi
 • obťažovanie ostatných návštevníkov
 • zanedbanie povinností dohliadajúcej osoby

Rodinný park je okrem toho oprávnený vykázať návštevníkov po vrátení ceny vstupenky zo Zariadení parku a zakázať im vstup do parku.

TipThe Familypark app

Available for Android and iOS - free of charge, of course!

Discover more