Map Tour Gallery
Jún 24
Pondelok

Otváracie hodiny10:00 - 18:00

Posledný vstup: 17:00

Zobraziť otváracie hodiny

Aktuálne počasie v parku

27°C

Webkamera

Aplikácia Familypark

Aplikácia Familypark je perfektný sprievodca pre vašu návštevu! V angličtine i nemčine si ju stiahnete pre iOS aj Android – samozrejme zdarma!

Ďalšie informácie

Odpovede na vaše otázky

Všetky informácie o koronavíruse Bezpečnostné opatrenia a odpovede na najčastejšie otázky nájdete

tu

Všeobecné Podmienky Používania

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY
Návštevou tejto webovej stránky vyjadrujete svoj bezpodmienečný súhlas s nasledovnými podmienkami:

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

1. Autorské práva

Základné ustanovenia

Táto webová stránka a všetky prvky, z ktorých je zložená (informácie, texty, obrázky, fotky, ilustrácie, nákresy, grafické prvky, videá, zvuky, údaje, databázy, programy, softvér atď.) sú vlastníctvom spoločnosti FAMILYPARK GmbH alebo podliehajú právam na užívanie, ktoré jej udelili jej právni nástupcovia.

Táto webová stránka a jej časti sú celosvetovo chránené ustanoveniami zákona na ochranu duševného vlastníctva.

V súlade s ustanoveniami zákona na ochrane duševného vlastníctva je používanie tejto webovej stránky a jej častí možné iba na výhradne osobné, súkromné a nekomerčné použitie s vylúčením akéhokoľvek iného používania.

Okrem prípadov stanovených zákonom platí prísny zákaz akejkoľvek reprodukcie, zobrazovania alebo používania celej webovej stránky alebo jej častí alebo súčastí bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FAMILYPARK GmbH.

Akákoľvek výslovne nepovolená reprodukcia, prenos alebo používanie tejto webovej stránky alebo jej súčastí je porušením práv spoločnosti FAMILYPARK GmbH a môže viesť ku vzniku civilnoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

 

Obsah na stiahnutie

Spoločnosť FAMILYPARK GmbH môže poskytovať užívateľom tejto webovej stránky prvky (fotografie, videá, tlačové podklady, tlačové správy atď.), ktoré si môžu stiahnuť (ďalej iba „Obsah na stiahnutie“). FAMILYPARK GmbH udeľuje takýmto užívateľom nevýlučné, bezodplatné a neprevoditeľné právo kopírovať, sťahovať a používať Obsah na stiahnutie výlučne na osobné a nekomerčné účely po dobu zákonnej ochrany duševného vlastníctva v zmysle rakúskych a zahraničných právnych predpisov a medzinárodných dohôd (vrátane akýchkoľvek neskorších doplňujúcich alebo pozmeňujúcich úprav) pod podmienkou, že skopírované alebo stiahnuté prvky nebudú žiadnym spôsobom zmenené alebo modifikované a upozornenie na autorské práva s príslušným označením bude uvedené zreteľne a čitateľne.

FAMILYPARK GmbH udeľuje profesionálnym novinárom povolenie používať tlačové súbory a tlačové správy, ktoré sú dostupné na webovej stránke, výlučne v rámci a pre potreby ich pracovnej činnosti pod podmienkou, že upozornenie na autorské práva s príslušným označením bude uvedené zreteľne a čitateľne.

Stiahnutím alebo používaním Obsahu na stiahnutie vyhlasujete, že ho budete používať v súlade s týmito podmienkami používania.

Každé neoprávnené použitie Obsahu na stiahnutie, ktoré môže poškodiť imidž a povesť spoločnosti FAMILYPARK GmbH alebo osôb, ktoré sú zobrazené v Obsahu na stiahnutie, vedie k právnemu postihu.

Práva k obrázkom

Obrázky alebo fotografie osôb alebo miest, ktoré sú vyobrazené na tejto webovej stránke, sú vlastníctvom spoločnosti FAMILYPARK GmbH alebo ich spoločnosť FAMILYPARK GmbH používa so súhlasom vlastníkov týchto práv.

Akákoľvek reprodukcia, prezentácia, použitie alebo zmena týchto obrázkov alebo fotografií bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FAMILYPARK GmbH je zakázaná.

Akékoľvek i čiastočné použitie týchto dokumentov, ktoré je v rozpore s vyššie uvedenou povinnosťou, vedie k trestnému stíhaniu ich autora.

2.Rozlišovacie znaky

Logá vyobrazené na tejto webovej stránke sú chránené ustanoveniami o ochranných známkach.

Akákoľvek reprodukcia, prenos alebo použitie celého alebo časti niektorého z vyššie uvedených rozlišovacích znakov samostatne alebo ako súčasť iných prvkov je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa práv k týmto rozlišovacím znakom prísne zakázaná.

3.Databázy

Všetky databázy, ktoré máte k dispozícii na tejto webovej stránke, sú vlastníctvom spoločnosti FAMILYPARK GmbH, ktorá tieto databázy vytvorila.

Dopytovanie alebo ďalšie používanie kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti databáz je zakázané i na súkromné účely.

HYPERLINKY

 Vytváranie hypertextových prepojení na túto webovú stránku je povelené za nasledovných podmienok:

 • podstránky tejto webovej stránky netvoria súčasť podstránok inej webovej stránky, ale sú prístupné samostatne v novom okne;
 • informácie na tejto webovej stránke sa nepoužívajú na komerčné účely;
 • webová stránka, na ktorej sa nachádza hyperlink, nesmie šíriť žiadny kontroverzný, pornografický alebo xenofóbny obsah, ktorý by bol pre verejnosť citlivej povahy alebo by mohol poškodiť imidž spoločnosti FAMILYPARK GmbH.

 

Spoločnosť FAMILYPARK GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať toto povolenie bez uvedenia dôvodu.

RUČENIE

Spoločnosť FAMILYPARK GmbH nie je možné brať na zodpovednosť najmä z nasledovných dôvodov:

 • dočasná nedostupnosť tejto webovej stránky z dôvodu technickej údržby;
 • porucha internetu, ktorá bráni prístupu k tejto webovej stránke. V tejto súvislosti vyhlasujete, že sú Vám známe a beriete na vedomie technické a funkčné vlastnosti, ako aj obmedzenia siete internet (ohľadom prístupu, dostupnosti, preťaženia, poruchy, nasýtenia, doby prevádzky, reakčnej doby na inzerciu, dopyt, zobrazenie alebo prenos údajov, ohľadom prerušenia, nedostatočnej ochrany určitých údajov proti zneužitiu alebo hackerom, rizika napadnutia vírusmi atď.);
 • zlyhanie alebo zneužitie Vašich koncových alebo iných zariadení, ktoré sa používajú na prístup k tejto webovej stránke;
 • poskytnutie nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich informácií z Vašej strany;
 • zlyhanie, strata, omeškanie alebo chyba pri prenose dát, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti FAMILYPARK GmbH;
 • obsah informácií na stránkach, na ktoré táto webová stránka odkazuje pomocou hypertextových prepojení;
 • porušenie týchto podmienok používania z Vašej strany.

 

Kontakt

Akúkoľvek žiadosť o informácie ohľadom použitia Vašich osobných údajov doručte:

 • poštou na adresu: Märchenparkweg 1, 7062 St Margarethen im Bgld.
 • e-mailom na adresu: datenschutz@familypark.at oder
 • telefonicky na číslo: +43/2685/60707

 

Všetky ostatné žiadosti doručte:

 • poštou na adresu: Märchenparkweg 1, 7062 St Margarethen im Bgld.
 • e-mailom na adresu: office@familypark.at; oder
 • telefonicky na adresu:  +43/2685/60707

 

 

 

TipThe Familypark app

Available for Android and iOS - free of charge, of course!

Discover more