Všeobecné obchodné podmienky

1. PLATNOSŤ

Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) a parkový poriadok v jeho aktuálne platnom znení, ktorý je súčasťou VOP a na ktorý VOP odkazujú,(ďalej iba „Parkový poriadok“) vstupujú pre spoločnosť M. Müller Ges.m.b.H. (ďalej iba „Rodinný park“)a návštevníka do platnosti automaticky pri kúpe vstupenky resp. poukážky, ako aj pri uzatvorení zmluvy s návštevníkom a predovšetkým tiež pri kúpe celoročného lístka. Svojím vstupom do zariadení parku návštevník subsidiárne berie na vedomie platnosť a právnu záväznosť aktuálne platných VOP a Parkového poriadku za svoju osobu a ako zákonný zástupca aj za zastupovanú osobu. VOP a Parkový poriadok sú dostupné na domovskej stránke Rodinného parku (www.familypark.at; ďalej ako „Domovská stránka“). Tieto VOP platia pre celý zmluvný vzťah, ktorý vyplýva z kúpnych zmlúv a zmlúv s návštevníkmi.

2. UZATVÁRANIE ZMLÚV

Kúpna zmluva o vstupenke (denný lístok a celoročný lístok), resp. o poukážke vzniká výlučne v súlade s týmito VOP (a Parkovým poriadkom, na ktorý VOP odkazujú), keď Rodinný park obdrží celú aktuálne platnú kúpnu cenu jednej vstupenky, resp. poukážky. Rodinný park nepodlieha žiadnej povinnosti uzatvoriť zmluvu a má tak právo odmietnuť predať záujemcom vstupenku, resp. celoročný lístok aj bez udania dôvodu. Zmluva s návštevníkmi vzniká – výlučne v súlade s týmito VOP (a Parkovým poriadkom, na ktorý VOP odkazujú)– v prípade:

a)  zakúpenia denných lístkov:
s osobou, pre ktorú bol oskenovaný denný lístok na vstupnej rampe pri povolení vstupu do Rodinného parku elektronickým prístupovým systémom.

b)  zakúpenia celoročného lístka:
okamžite s osobou, na ktorej meno je vystavený celoročný lístok.

c)  uplatnenia poukážok:
s osobou, pre ktorú bol oskenovaný denný lístok na vstupnej rampe, resp. s osobou, na ktorej meno je vystavený celoročný lístok.

3. ROZSAH PLNENIA, POVINNOSTI RODINNÉHO PARKU

Držiteľ platného denného lístka, resp. osoba, na ktorej meno je vystavený platný celoročný lístok, je počas sezóny v rámci príslušných otváracích hodín, ako aj v súlade s detailnými ustanoveniami Parkového poriadku a najmä v ňom uvedenými obmedzeniami vstupu oprávnená k vstupu do Rodinného parku, bezplatnému používaniu parkovísk, ako aj atrakcií, budov, zariadení, ihrísk, hracích zariadení, chodníkov, lúk a ďalšieho vybavenia, ktoré sa nachádzajú v Rodinnom parku. Výnimkou sú atrakcie, ktoré fungujú po použití žetónu. Žetóny je potrebné si zakúpiť osobitne na požiadanie pri vstupných pokladniach alebo v automatoch na mince. Za návštevu gastronomických zariadení v Rodinnom parku a uskutočnenú konzumáciu jedál a nápojov sa platí osobitne. Uvedené platí pre nákup tovar a služieb v obchodoch, ktoré sa nachádzajú v Rodinnom parku.

K zariadeniam parku v súčasnosti patrí i) Rodinný park s atrakciami, budovami, zariadeniami, ihriskami, hracími zariadeniami, chodníkmi, lúkami a ostatným vybavením (ďalej ako „Rodinný park“); ako aj ii) parkoviská (Rodinný park a parkoviská sa ďalej spoločne označujú ako „Zariadenia parku“). Rodinný park je kedykoľvek oprávnený vykonávať stavebné úpravy existujúcich Zariadení parku bez vzniku akýchkoľvek nárokov na strane návštevníkov – predovšetkým držiteľov celoročných lístkov a poukážok.

Rodinný park je povinný udržiavať Zariadenia parku vo vyhovujúcom technickom stave a usiluje sa umožniť svojim návštevníkom používanie podľa možnosti všetkých zariadení (najmä atrakcií). Pritom však nemusí byť, samozrejme, opakovane a bez predchádzajúceho upozornenia možné používať jednotlivé zariadenia v dôsledku pravidelnej kontroly, údržby, úprav, opráv, úradných nariadení, nepriaznivého počasia, výpadku elektrického prúdu alebo prírodných javov. Návštevník v takom prípade nemá žiadny nárok na zníženie, úplné alebo čiastočné vrátenie ceny vstupenky alebo inú finančnú náhradu či náhradné plnenie.

Počas dní s veľkým počtom návštevníkov je možné z bezpečnostných dôvodov obmedziť vstup na Zariadenia parku alebo jednotlivé atrakcie. V prípade takýchto nepríjemností prosí Rodinný park návštevníkov o zhovievavosť. Akékoľvek nároky voči Rodinnému parku sú v tejto súvislosti vylúčené.

4. ABSENCIA POVINNOSTI RODINNÉHO PARKU POSKYTNÚŤ STAROSTLIVOSŤ OSOBÁM S POTREBOU OSOBITNÉHO DOHĽADU

Rodinný park ani jeho zamestnanci nepreberajú povinnosť poskytovať starostlivosť osobám s potrebou osobitného dohľadu najmä deťom do 14. roku života, ťažko chorým a ťažko postihnutým osobám (ďalej ako „Osoby s potrebou osobitného dohľadu“) alebo mládeži po dovŕšení 14. roku života. Povinnosť poskytnúť starostlivosť má aj počas pobytu v Zariadeniach parku výlučne dohliadajúca osoba. Uvedené platí aj v prípade, keď zamestnanci parku venujú zvýšenú pozornosť Osobe s potrebou osobitného dohľadu.

5. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ DOHLIADAJÚCICH OSÔB

Dohliadajúce osoby sú zdvorilé a v záujme bezpečnosti dôrazne vyzvané plniť si svoje povinnosti poskytovať starostlivosť Osobám s potrebou osobitného dohľadu s čo najväčšou opatrnosťou a potrebnou zodpovednosťou. Prítomnosť zamestnancov parku nemôže dohliadajúce osoby zbaviť tejto povinnosti ani znížiť predpísanú mieru starostlivosti. Dohliadajúce osoby sú – aj voči Rodinnému parku – povinné starostlivo dohliadať na Osoby s potrebou osobitného dohľadu. V prípade porušenia svojich povinností zodpovedajú a ručia dohliadajúce osoby spoločne a nerozdielne za škody, ktoré Rodinnému parku, iným návštevníkom, zamestnancom parku alebo tretím osobám spôsobí Osoba s potrebou osobitného dohľadu v dôsledku takéhoto porušenia povinnosti.

6. POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV

V súlade s bližšími ustanoveniami Parkového poriadku sú návštevníci povinní predovšetkým,

·         konať v Zariadeniach parku vždy v súlade so zákonom, týmito VOP, Parkovým poriadkom a bližšími                 pokynmi,

·         šetrne zaobchádzať s celým vybavením Zariadení parku,

·         vždy brať ohľad na bezpečnosť a zdravie iných návštevníkov,

·         plniť včas všetky ohlasovacie povinnosti voči Rodinnému parku a

·         plniť si svoje povinnosti dohľadu v plnom rozsahu – ak sú dohliadajúcimi osobami.

Vyššie uvedené nemá vplyv na ďalšie povinnosti návštevníkov.

7. VSTUPENKY

Za účelom vstupu do Rodinného parku existujú výlučne nasledujúce vstupenky, pričom nie je možné vrátenie zakúpených vstupeniek a ich náhrada v prípade straty. Platnosť, označenie a koniec platnosti vstupenky sú definované v nižšie uvedenej tabuľke:

Nákup vstupeniek iným spôsobom ako pri priehradke alebo online sa ohľadom ich pravosti uskutočňuje na vlastné riziko.

Ak je z dôležitého dôvodu potrebné na krátky čas opustiť Rodinný park, dostane návštevník pri východe viditeľné označenie (odtlačok pečiatky na chrbát ruky), ktoré ho oprávňuje k opätovnému vstupu do Rodinného parku v ten istý deň. Uvedené platí aj pre držiteľov celoročných lístkov, ktorí chcú z Rodinného parku odísť a vrátiť sa tam v jeden a ten istý deň.

8. OTVÁRACIE HODINY

Rodinný park je v zásade otvorený každý deň počas sezóny v rámci otváracích hodín. Trvanie sezóny a otváracie hodiny sa každoročne menia a príslušné údaje sú dostupné na Domovskej stránke. Trvanie sezóny a otváracie hodiny nasledujúcich rokov sa z hľadiska dátumov, času a dĺžky budú riadiť podľa sezóny a otváracích hodín minulého roka. Údaje o trvaní aktuálnej sezóny sú uvedené na výveskách vo vstupnej časti Rodinného parku, resp. na Domovskej stránke.

Denné otváracie hodiny počas sezóny sú až do odvolania nasledovné:

marec (apríl) – september:

Otvorené: od 9:00 do 18:00 hod

Vstup a pokladňa: od 9:00 do 17:00 hod

Atrakcie: od 10:00 do 18:00 hod

Október:

Otvorené: od 10:00 do 17:00 hod

Vstup a pokladňa: od 10:00 do 16:00 hod

Atrakcie: od 10:00 do 17:00 hod

Pri eventuálnej zmene otváracích hodín z dôvodu nepriaznivého alebo extrémneho počasia viď § 12 nižšie.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE DENNÉ LÍSTKY ZAKÚPENÉ ONLINE

Pre denné lístky zakúpené online platia okrem zákona, týchto VOP a aktuálne platného Parkového poriadku nasledujúce ustanovenia:

Návštevník je povinný vytlačiť a priniesť si so sebou do Rodinného parku denné lístky zakúpené online vo formáte DIN A4 tak, aby boli čitateľné, bolo ich možné naskenovať, a aby nemali poškodený predovšetkým nie prehnutý čiarový kód a QR kód.

Lístky je možné okrem toho predložiť aj v mobilnom telefóne ako dokument vo formáte PDF. Rodinný park nezaručuje funkčnosť skenovania mobilných telefónov. Rodinný park tak isto nemôže prevziať žiadnu záruku za intenzitu signálu príslušnej mobilnej siete v parku pre prípad, že nie je možné doručiť potvrdzujúci e-mail v dôsledku zlého príjmu mobilného telefónu.

Vytlačený denný lístok zakúpený online oprávňuje na vstup osobu, ktorá ho prvý raz oskenuje pri vstupe pre návštevníkov. Osoba, ktorá si zakúpila lístok online, preto znáša riziko, ktoré vzniká pri viacerých neoprávnených výtlačkoch lístka alebo jeho neoprávnene vyhotovených fotokópiách.

Lístky do Rodinného parku zakúpené online (prevádzkovateľ: Regiondo) platia zásadne iba do konca sezóny, pre ktorú boli zakúpené a ktorá je uvedená na lístku.

Prevádzkovateľ webového obchodu Rodinného parku je spoločnosť Regiondo GmbH so sídlom v Mníchove. Rodinný park preto neručí za fungovanie predaja lístkov online.

Ak sa zmení systém kupovania lístkov online, zmenia sa platné poukážky z aktuálneho webshopu tak, aby boli platné aj v novom systéme.

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE CELOROČNÝ LÍSTOK

Pre celoročné lístky platia okrem zákona, týchto VOP a aktuálne platného Parkového poriadku nasledujúce ustanovenia:

Celoročný lístok oprávňuje na vstup výlučne osobu, na ktorej meno bol vystavený, a je neprenosný.

Celoročný lístok je potrebné pri každej návšteve oskenovať pri vstupnej rampe a na požiadanie ho kedykoľvek (dodatočne) predložiť zamestnancom parku.

Ak si návštevník zabudne celoročný lístok, musí si zakúpiť denný lístok. Ak pred kúpou denného lístka pri priehradke upozorní návštevník zamestnancov parku na to, že si zabudol celoročný lístok, zaznamená sa táto skutočnosť na jeho účtenke za denný lístok. Návštevník je oprávnený na náhradu nákladov za takýto denný lístok, ak o náhradu požiada najneskôr v posledný deň príslušnej sezóny do 16:00 hod (prijatie) a predloží originál účtenky za denný lístok s príslušným záznamom a celoročným lístkom.

V prípade straty celoročného lístka je po úhrade poplatku za spracovanie vo výške € 5,00 možné vystaviť náhradný lístok.

Ak počas 14 dní od uplynutia platnosti príde k predĺženiu celoročného lístka, získa držiteľ pri predložení starého celoročného lístka vernostnú zľavu vo výške € 4,00 na nový celoročný lístok. Vernostnú zľavu nie je možné kombinovať s prípadnými ďalšími zľavami. Po uplynutí tejto lehoty nie je bez výnimky možné poskytnúť žiadnu zľavu. Ak sa splatnosť celoročného lístka skončí krátko pred koncom sezóny, začína lehota plynúť až so začiatkom novej sezóny.

11. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE POUKÁŽKY

V Rodinnom parku je možné zakúpiť si poukážky na denné a celoročné lístky, ako aj platobné poukazy. Pre poukážky platia okrem zákona, týchto VOP a aktuálne platného Parkového poriadku nasledujúce ustanovenia:

Príslušný držiteľ platnej poukážky ju môže – v závislosti od druhu poukážky – vymeniť za denný lístok alebo celoročný lístok, resp. použiť poukážku pri priehradke Rodinného parku ako platidlo za vstupenky a všetky služby, ktoré sú v ponuke Rodinného parku (najmä tiež jedlá, zmrzlinu, nápoje, tovar).

Poukážka platí – tak, ako je na nej uvedené – počas príslušnej sezóny a potom ešte ďalšie tri roky. Po uplynutí tejto lehoty poukážka prepadne. Cenový rozdiel medzi hodnotou poukážky a denných, resp. celoročných lístkov je potrebné doplatiť pri uplatnení poukážky. Platobné poukážky prijímame v rámci všeobecnej zákonnej premlčacej doby.

Ak by prišlo k zrušeniu Rodinného parku alebo (celkovej alebo čiastočnej) zmene alebo zastaveniu jeho prevádzky, budú všetky ešte platné poukážky odkúpené späť v hotovosti.

12. RIZIKO NEPRIAZNIVÉHO POČASIA

Rodinný park a jeho vybavenie sa nachádza na voľnom priestranstve a je preto vystavené vplyvom počasia. Pri nepriaznivom alebo extrémnom počasí (ako sú najmä extrémne horúčavy, suchá alebo silný vietor) nie je prevádzka Rodinného parku možná vôbec alebo iba čiastočne. Rodinný park má pri nepriaznivom alebo extrémnom počasí právo na prípadnú zmenu otváracích hodín (= neskoršie otvorenie, skoršie zatvorenie; celodenná alebo viacdenná uzávierka Rodinného parku). Pri vzniku rizika nepriaznivého počasia nemá návštevník žiadny nárok na zníženie, úplné alebo čiastočné vrátenie ceny vstupenky alebo inú finančnú náhradu či náhradné plnenie.

13. VYLÚČENIE Z POUŽÍVANIA ZARIADENÍ PARKU

Týmto sa poukazuje na existenciu ustanovení o čiastočnom alebo úplnom vylúčení návštevníka z používania Zariadení parku v súlade s Parkovým poriadkom (napr. vekové alebo výškové obmedzenia, tehotenstvo atď.). V takýchto prípadoch nemá návštevník žiadny nárok na odškodnenie, vrátenie alebo zníženie ceny vstupenky.

14. POUŽÍVANIE ZARIADENÍ PARKU NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO

Návštevníci berú na vedomie, že používanie Zariadení parku je aj pri dodržiavaní týchto VOP, Parkového poriadku a bližších pokynov spojené s určitým nebezpečenstvom a aj napriek čo najväčšej opatrnosti a starostlivosti prináša so sebou nevyhnutné riziko, ktoré spočíva v povahe veci. Nebezpečenstvo ohrozenia života, závažného poškodenia telesného a duševného zdravia, ako aj majetku existuje najmä pri nesprávnej manipulácii s atrakciami, ihriskami, hracími zariadeniami a podobným vybavením. Predmetom úprimného úsilia Rodinného parku, týchto VOP, Parkového poriadku (spolu s bližšími pokynmi), ako aj zamestnancov parku je zníženie týchto rizík, zostávajúce zvyškové riziko však nie je možné odstrániť úplne. Používanie Zariadení parku sa preto uskutočňuje – bez toho, aby bola dotknutá povinnosť Rodinného parku udržiavať Zariadenia parku vo vyhovujúcom technickom stave, viď vyššie – na vlastné riziko a vyžaduje si zohľadnenie bezpečnosti a zdravia ostatných návštevníkov.

15. VZŤAH K PARKOVÉMU PORIADKU

Tieto VOP a aktuálne platný Parkový poriadok, ktorý je súčasťou VOP, tvoria jeden neoddeliteľný celok. Ustanovenia týchto VOP platia – aj keď to nie je výslovne uvedené – s výhradou bližšej špecifikácie a obmedzení, ako aj ďalších pravidiel najmä ohľadom zodpovednosti návštevníka, ktoré sú obsiahnuté v Parkovom poriadku.

16. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Rodinný park nezodpovedá za škody a nehody návštevníka, ktoré boli zavinené z jeho strany alebo spôsobené vyššou mocou, nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním Zariadení parku a jeho vybavenia alebo inými návštevníkmi. Rodinný park zodpovedá voči návštevníkom za škody na majetku, ktoré zapríčinil Rodinný park alebo jeho zamestnanci, iba v tom prípade, ak tieto škody vznikli zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti na strane Rodinného parku alebo jeho zamestnancov. Vylúčenie zodpovednosti platí aj pre akékoľvek pohľadávky voči zamestnancom Rodinného parku. Ohľadom zániku nároku návštevníka na náhradu škody v prípade, ak k ohláseniu škody nepríde najneskôr pri odchode z Rodinného parku, viď aktuálne platný Parkový poriadok.

17. ODDELITEĽNOSŤ

Ak sú alebo sa stanú neúčinnými jednotlivé ustanovenia kúpnych zmlúv, zmlúv s návštevníkmi alebo týchto VOP spolu v nich uvedenom Parkovom poriadku, nie je tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinného ustanovenia sa za dojednané považuje také účinné ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier sa za dojednané považuje také ustanovenie, ktoré by bolo bývalo dohodnuté v zmluve, ak by sa uvedená záležitosť predtým zohľadnila.

18. MIESTO PLNENIA, VOĽBA PRÁVA A PRÍSLUŠNÝ SÚD

Miestom plnenia je Sankt Margarethen v rakúskej spolkovej krajine Burgenland.

Kúpne zmluvy a zmluvy s návštevníkmi podliehajú rakúskemu materiálnemu právu s vylúčením noriem kúpneho práva OSN.

Príslušným súdom pre všetky spory vyplývajúce z a v súvislosti so zmluvou s návštevníkom vrátane otázky jej platného uzatvorenia je výhradne vecne príslušný súd v meste Eisenstadt, ak kogentne neplatí príslušnosť iných súdov.

19. Používanie údajov

Familypark používa údaje svojich zákazníkovi iba v prípade, keď je to nevyhnutné na poskytovanie služieb uvedených v tomto dokumente a ak je to v súlade s príslušným Vyhlásením o ochrane údajov (https://www.familypark.at/ueber-uns/rechtliches/datenschutz/) a všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov (vrátane Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov). Familypark a zákazník budú dodržiavať Vyhlásenie o ochrane údajov, ako aj ustanovenia o ochrane údajov a poskytnú si potrebnú súčinnosť a spoluprácu, ak to bude primerané a vhodné. Ak zákazník neudelil Familyparku svoj súhlas, nebude Familypark poskytovať žiadne uložené osobné údaje tretím osobám (s výnimkou prípadov, keď tak určujú zákonné ustanovenia a keď je to potrebné na základe úradnej žiadosti alebo za účelom poskytovania služieb). Ak zákazník vyplní údaje v príslušnom online formulári, súhlasí so zasielaním mesačného newslettera Familyparku.

Stav: marec 2018

Preklepy vyhradené