Map Tour Gallery
Július 13
Szombat

Nyitvatartási idő 10:00 - 18:00

Pénztárzárás és
utolsó beengedés:
17:00

Tovább a nyitvatartási időkhöz

Aktuális időjárás a parkban

29°C

Időjárás app

A Familypark alkalmazás

A Familypark alkalmazás tökéletes társ a parkban tett látogatáshoz! Elérhető angol és német nyelven, iOS és Android rendszerekre – természetesen ingyen!

További információ

Gyik

A gyakran felmerülő különböző kérdésekre a válaszokat itt találod.

Gyik

A park házirendje 2016 augusztusi változat

A.  ÉRVÉNYESSÉG:

1.  Érvényesség

Az „ÁÜF” és a Park jelen házirendje belépőjegy vagy utalvány vásárlása, valamint az Familypark GmbH (a továbbiakban: „Family Park”) és a látogató közötti látogatói szerződés megkötése esetén (különösen éves bérlet vásárlásakor) – a felek megállapodása alapján – minden további nélkül érvenyesek. A látogató tehát a Park területére való belépéssel magára nézve, valamint törvényes képviselőként a képviseltre nézve – érvényesnek és jogilag kötelezőnek fogadja el az ÁÜF-et és a Park jelen házirendjét. A Park házirendje a Park egész területén való tartózkodásra érvényes. Az ÁÜF és A Park házirendje megtekinthető a Family Park honlapján (www.familypark.at; a továbbiakban: „Honlap”). A Park területén jelenleg a következő létesítmények találhatók: (i) a játékokból, épületekből, létesítményekből, játszóterekből, játékszerekből, utakból, füves területekből és egyéb létesítményekből álló Family Park (a továbbiakban: „Family Park”), valamint (ii) a parkolóhelyek (a továbbiakban a Family Park és a parkolóhelyek együttesen a „Park létesítményei” néven szerepelnek. A Park jelen házirendje hivatkozás útján az ÁÜF-nek, így az adásvételi és látogatói szerződéseknek is részét képezi, és az azokban található, a teljesítés helyére, a jogválasztásra és a jogvitákra vonatkozó rendelkezések A Park házirendjére is vonatkoznak.

B.  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

2.  A Park létesítményeinek használatára vonatkozó általános szabályok

A Park létesítményei kizárólag a jogszabályoknak, az ÁÜF-nek és a további magatartási utasításoknak megfelelően használhatók. Az utóbbiak körébe tartozik A Park házirendje, a Park területén kihelyezett eligazító táblák, jelzések, kerítések, lezárások, jelölések, hangosbemondón közzétett utasítások, részletes használati szabályok, valamint a Park munkatársainak utasításai (a továbbiakban: „további magatartási utasítások”).

A látogató a Park létesítményeinek használata előtt és során köteles megismerni az ÁÜF-et és az érvényes magatartási utasításokat. Ha kétsége merül fel, a Park munkatársaitól kérhet segítséget. A vonatkozó utasításokat, különösen az ÁÜF-et és a további magatartási utasításokat mindig pontosan be kell tartania. A Park munkatársainak utasításait mindig haladéktalanul követnie kell.

A Park létesítményeiben található összes berendezést gondosan kell kezelnie. Az átvett tárgyak rendeltetésellenes használata, felróható összepiszkolása, sérülése vagy elveszése esetén a látogató felelősséggel tartozik a keletkezett kárért. Az ilyen eseteket haladéktalanul jelezni kell a Park munkatársainak.

A Park létesítményeinek használata során mindenkor tekintettel kell lenni a többi látogató biztonságára és jóllétére. Tilos az indokolatlan zajkeltés, a multimédiás eszközök hangos használata és a tolakodás a sorban.

Tilos továbbá tüzet gyújtani, a lezárásokon átmászni vagy átlépni és a korlátokra felmászni.

3.  A Family Park nem vállal felelősséget a felügyeletet igénylő látogatókért

Sem a Family Park, sem pedig a Park munkatársai nem vállalnak felelősséget a felügyeletet igénylő látogatókért, különösen a 14 év alatti gyerekekért, a súlyosan beteg és súlyos fogyatékkal élő látogatókért (a továbbiakban: „felügyeletet igénylő látogatók”), vagy a 14. életévüket betöltött fiatalkorúakért. A felügyeleti kötelezettség a Park létesítményeiben való tartózkodás alatt is kizárólag a felügyeletet ellátó személyt terheli. Ez abban az esetben is így van, ha a Park munkatársai kitüntetett figyelemmel fordulnak a felügyeletet igénylő látogató felé. (Lásd még az ÁÜF 4. pontját.)

4.  A felügyeletet ellátó személy feladatai és felelőssége

Tisztelettel kérjük, és a biztonság érdekében nyomatékosan felszólítjuk a felügyeletet ellátó személyeket arra, hogy a felügyeletet igénylő látogatók feletti felügyelői kötelezettségeiket a lehető legkörültekintőbben, kellő felelősségtudat birtokában lássák el. A Park munkatársainak jelenléte nem mentesíti a felügyeletet ellátó személyt a fenti kötelezettség alól, és a megkövetelt gondosság mértékét sem csökkenti. A felügyeletet ellátó személyek a Family Parkkal szemben is kötelesek a felügyeletet igénylő látogatók gondos felügyeletére. Kötelezettségük megsértése esetén teljes felelősséggel tartoznak a Family Parknak, más látogatóknak, a Park munkatársainak vagy harmadik személyeknek okozott minden olyan kárért, amely a felügyeletet ellátó személy kötelezettségszegése következtében keletkezett. (Lásd még az ÁÜF 5. pontját.)

5.  Ruhatár és zárható szekrények

A látogatói bejáratoknál található ruhatár és zárható szekrények használata a Family Park látogatásának idejére megengedett, és a látogató saját felelősségére történik. A behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A látogató a zárható szekrény nyitásakor visszakapja a bedobott pénzt. Fontos ok fennállása esetén a Family Park bármikor jogosult a foglalt szekrények kinyitására. A kulcs elveszése esetén 25,00 eurós pótlási díjat számítunk fel.

6.  Talált tárgyak

A csekély értékű talált tárgyakat a Filippo étteremben, az értékes tárgyakat (pl. mobiltelefon, pénztárca) pedig a Family Park irodájában őrizzük. Az át nem vett talált tárgyakat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük.

7.  A Park területén tilos a kereskedelmi, politikai, világnézeti vagy más ideológiai tevékenység

A Family Park előzetes írásos engedélye nélkül a látogatók számára a Park területén tilos a reklámozás, valamint az információk, ötletek és álláspontok terjesztése kereskedelmi, politikai, világnézeti vagy egyéb ideológiai célból, az áruk és szolgáltatások kínálása és közvetítése, a közvélemény-kutatás, terepmunka, számlálás, mérés vagy vizsgálat lebonyolítása, a támogatói vagy tiltakozói nyilatkozatok gyűjtése. A tilalom nemcsak a fenti tevékenységek közvetlen kivitelezésére, hanem az azokhoz való bármilyen hozzájárulásra is vonatkozik.

8.  Fényképek és filmfelvételek készítése, kamerás megfigyelőrendszer

A Family Park különböző fényképeket és filmfelvételeket készít az általános működéséről, amelyeket reklámcélra használ (honlap, reklámmappa, reklámfilmek stb.) Elkerülhetetlen, hogy ezeken látogatók is szerepeljenek. A látogató a Family Parkba való belépéssel visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy róla és a törvényes képviselete alatt álló személyről ilyen fénykép- és filmfelvétel készüljön, és hogy azt később reklámcélra használják. Ezzel kapcsolatban vagyoni igénye nem keletkezik.

A látogatók biztonsága érdekében egyes játékok valós idejű kamerás megfigyelés alatt állnak. Erre többek között kötelező hatósági előírás és feltétel miatt is szükség van. Ezek a képadatok – a valós idejű megfigyelés természetéből adódóan – nem kerülnek rögzítésre. A helyszínen megfelelő formában felhívjuk a látogatók figyelmét a valós idejű megfigyelés alatt álló területekre, így lehetőségük van arra, hogy kivonják magukat a megfigyelés alól.

Fénykép és filmfelvétel magáncélú készítése a Park területén a látogatók számára engedélyezett. A látogató ennek során köteles tekintettel lenni a többi látogató jogaira, és körültekintően kell viselkednie.

Reklámcélra csak a Family Park előzetes írásos engedélyével szabad filmfelvételt és fényképeket készíteni.

9.  Vendéglátás

A Family Park éttermeiben máshonnan hozott étel fogyasztása nem engedélyezett. A Family Parkban számos olyan ülőhely van, ahol a behozott étel elfogyasztható.

10.    Dohányzás

A gyerekekre és terhes nőkre való tekintettel tisztelettel kérjük a látogatókat, hogy a Park területén ne dohányozzanak. Akinek feltétlenül rá kell gyújtania, az tegye ezt az erre szánt és kifejezetten ”dohányzóhelyként” megjelölt területeken. A Family Park fenntartja a jogot arra, hogy fontos okból – például hosszan tartó szárazság esetén – még ezeken a területeken is megtiltsa a dohányzást. A gyerekek és terhes nők közelében minden esetben tilos a dohányzás. A dohányzóhelyen felszerelt hamurtartók használata kötelező.

11.    Alkoholtartalmú italok és üvegek

Az alkoholtartalmú italokat fogyasztó látogatóknak mindig ügyelniük kell arra, hogy a védett életkor mindenkori felső határánál fiatalabb gyermek vagy fiatalkorú ne férhessen hozzá az általa vásárolt italokhoz.

A Parkba alkoholtartalmú italt behozni tilos. A Family Parkban vásárolt alkoholtartalmú italt az étterem területén kell elfogyasztani. A Family Parkban alkoholtartalmú itallal közlekedni tilos.

A Parkba üveget behozni tilos. A Parkban vásárolt üveg tartalmát az étterem területén kell elfogyasztani; az üveget a Park más területeire kivinni nem szabad.

12.    Kárbejelentések

Ha a látogató a Park létesítményeinek szerinte elégtelen állapota vagy akár a magatartási utasítások hiányossága miatt kárt szenved, vagy okkal feltételezheti, hogy ő vagy más személy a későbbiekben kárt szenvedhetne, az elvárhatóság keretein belül köteles haladéktalanul jelezni a kárt a Park munkatársainak (kárbejelentés). A látogató kártérítési igényt nem támaszthat, ha ő maga, vagy a nevében más nem tette meg a tőle elvárható kárbejelentést legkésőbb a Family Park elhagyásáig.

13.    Elveszett gyerekek

A felügyeletet ellátó személyek lehetőleg már a belépéskor beszéljenek meg a felügyeletük alatt állókkal egy megfelelő találkozóhelyet a Family Parkon belül, arra az esetre, ha szem elől tévesztenék egymást. Az elveszett felügyelet alatt álló látogatók és a körülöttük lévő, a helyzetüket felismerő személyek haladéktalanul forduljanak a Park munkatársaihoz. A felügyelet alatt álló látogatók a bejáratnál ingyenes matricát kérhetnek. A matricára fel kell írni a felügyeletet ellátó személy mobilszámát, és jól láthatóan fel kell ragasztani azt a felügyelet alatt álló látogató ruhájára.

14.    Vészhelyzetek

Kérjük a látogatókat, hogy ha saját magukat vagy más személyt érintő vészhelyzetet észlelnek, azonnal forduljanak a Park munkatársához. Az elsősegély-állomás rögtön a forgókapus bejárat után van, és a szokásos jelzésről felismerhető.

15.    Megfelelő öltözet

A gyerekek védelme érdekében és higiéniai okokból a gyereket tilos a Family Parkban ruhátlanul hagyni. Ez a vízijátékok területére és a homokos játszóterekre is érvényes.

A játékok használata és a vendéglátóegységek látogatása csak megfelelő öltözetben engedélyezett. A fürdőruha nem számít megfelelő öltözetnek.

A játékok használatakor száraz ruhát kell viselni. Vizes fürdőnadrágban például kifejezetten tilos a játékok használata.

C   KÜLÖNÖS SZABÁLYOK:

16.    A parkolásra vonatkozó különös szabályok

A látogató a rendelkezésre álló parkolóhelyektől függően jogosult arra, hogy a látogatása idejére a Family Park parkolójában hagyja a gépjárművét. A gépjármű elhagyása és a belépőjegy beolvasása között legfeljebb 60 perc telhet el.

A parkolóban az osztrák KRESZ (Straßenverkehrsordnung) érvényes. Csak a kijelölt parkolóhelyekre szabad beállni. A szabálytalanul parkoló gépjárműveket díjkötelesen elszállíttatjuk. A mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyeket csak érvényes mozgássérült-igazolvánnyal szabad használni.

A parkoló nem őrzött. A látogatók a gépjármű elhagyásakor a saját érdekükben figyeljenek arra, hogy az ajtók, a csomagtartó, az ablakok, a nyitható tető és az egyéb tartóelemek zárva és csukva legyenek, és ne hagyjanak értéktárgyakat a gépjárműben látható helyen.

Bár a parkolóhelyek árnyékolva vannak, az otthagyott járművek rövid idő alatt is rendkívül felmelegedhetnek. A látogatóknak gondolniuk kell erre, ha kutyát vagy más állatot hagynak az autóban. A járművekben hagyott állatok védelme érdekében a Family Park fenntartja a jogot a kiszabadításukhoz szükséges intézkedések megtételére. Az érintett látogatók ezzel kapcsolatban semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem támaszthatnak a Family Parkkal szemben.

A látogató a Park elhagyása után még 30 percig parkolhat a parkolóban. A megengedett parkolási idő túllépése esetén a Family Park fenntartja a jogot arra, hogy a szabálytalanul parkoló gépjárműveket díjkötelesen elszállíttassa a Park területéről. A Family Park parkolója zárás után még 30 percig tart nyitva. Ezt követően a sorompókat lezárjuk. Előforduilhat, hogy a fenti időtartam lejárta után a parkolóban maradt járművek nem tudnak távozni.

A parkolóhasználat be van építve a belépőjegy árába.

17.    Különös szabályok a belépéssel kapcsolatban

A Family Parkba csak érvényesen megváltott belépőjeggyel lehet belépni, a látogatói bejáratként megjelölt kapukon keresztül. A belépőjegyeket a Park területén való tartózkodás teljes időtartama alatt elérhető helyen kell tartani, és kérésre be kell mutatni a Park munkatársainak.

A felügyeletet igényló látogatók (v.ö.: 3. pont) csak felnőtt (18. életévét betöltött) kísérővel léphetnek be a Family Parkba. A 14 év feletti fiatalkorúak kísérő nélkül csak érvényes, fényképpel ellátott hatósági igazolvány felmutatásával léphetnek be a Family Parkba. Fertőző betegek vagy nyílt sebbel rendelkezők, valamint kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek számára tilos a belépés. A következő kísérők és tárgyak nem hozhatók be a Family Parkba, és a Park területén nem birtokolhatók:

 • kutya (kivéve a kísérőkutyákat, megfelelő igazolvány felmutatásával)
 • más állat
 • nagyobb saját játék
 • nagyobb plüssállat
 • kerékpár
 • futóbicikli
 • roller
 • háromkerekű bicikli
 • gördeszka, snakeboard
 • robogó
 • egyzsinóros sárkány, trükksárkány
 • hoverboard
 • görkorcsolya
 • fegyver (pl. pisztoly, kés, lánc, rézbokszer) vagy álfegyver
 • veszélyes tárgyak (pl. üveg).

Megengedett például:

 • kerekesszék
 • járókeret
 • közlekedést segítő elektronikus eszköz
 • tolókaros háromkerekű bicikli
 • kézikocsi
 • tolókaros gyermek kerékpár-utánfutó

18.    A játékok, utak és terek használatának különös szabályai

A játékok használata során különös figyelmet kell fordítani a mindenkor érvényes magatartási szabályokra. Ez magában foglalja a lehetséges használat alóli kizárás okainak megtekintését a minden egyes játék mellett felállított információs táblán (életkor, magasság, terhesség). A játékok üzemeltetésével megbízott személyzet utasításait feltétlenül be kell tartani.

A látogatók nem térhetnek le az utakról, terekről.

19.    A Family Park elhagyására vonatkozó különös szabályok

A Family Parkot csak a látogatók számára kijelölt kijáratokon keresztül lehet elhagyni.

A látogatóknak távozáskor meg kell bizonyosodniuk róla, hogy sem felügyeletet igénylő látogatókat, sem pedig tárgyakat nem hagytak bent, a ruhatárban leadott holmijukat átvették és a zárható szekrényüket kiürítették.

A Family Park elhagyása után a látogató ismételt belépésre nem jogosult; az érvényesített belépőjegy tehát a távozáskor érvényét veszti.

Ha a látogatónak fontos okból rövid időre el kell hagynia a Family Parkot, a kijáratnál pecsétet kell kérnie a kezére. A pecsét – a napijeggyel együtt – azonos napon a Family Parkba való újbóli belépésre jogosít. Ez az éves bérletek tulajdonosaira is igaz, ha egy napon belül többször szeretnének belépni a Family Parkba.

Ha a látogató legkésőbb a Family Parkból való távozásáig nem teszi meg az amúgy elvárható kárbejelentést, kártérítési igénye megszűnik.

A látogató a Park elhagyása után még 30 percig parkolhat a parkolóban. A megengedett parkolási idő túllépése esetén a Family Park fenntartja a jogot arra, hogy a szabálytalanul parkoló gépjárműveket díjkötelesen elszállíttassa.

20.    A Park létesítményeinek használatából való kizárásra vonatkozó különös szabályok

A látogató részben vagy egészben kizárható a Park létesítményeinek használatából, ha szándékosan vagy súlyos gondatlanságból mérvadó magatartási utasítást sért, vagy a kötelezettségével ellentétben nincs tekintettel a többi látogatóra, ha veszélyt jelent önmagára vagy más személyre, vagy ha másoktól nem elvárható, hogy eltűrjék, hogy ő tovább használja a létesítmény egészét vagy egy részét. Ha a látogató részben vagy egészben kizárásra kerül a Park létesítményeinek használatából, nem támaszthat igényt a belépőjegy árának csökkentésére, illetve egyéb kártérítésre, visszatérítésre.

A Park létesítményeinek használatából való teljes kizárásra kerülhet sor például az alábbi esetekben:

 • érvényesített belépőjegy nélküli tartozkodás a Family Park területén
 • szándékos tolakodás sorbanálláskor (2. pont)
 • a dohányzási tilalom (10. pont) megsértése
 • a Park területén végzett kereskedelmi, politikai, világnézeti vagy más ideológiai tevékenység tilalmának (7. pont) megsértése
 • erkölcstelen viselkedés
 • más látogatók zaklatása
 • a felügyeletet igénylő látogató elhanyagolása

Ezenkívül a Family Park jogosult arra, hogy a belépőjegy árának visszatérítése mellett indokolás nélkül kiutasítsa a látogatót a Park területéről, és megtiltsa neki a belépést.

×

Közeledik az első nyári parti!

Filippo idén 4 szombaton tart nagy nyári partit, amire sok szeretettel vár benneteket is!
Az első partira július 20-án kerül sor, amelyen Roman Josef Schwendt koncertjei, lélegzetelállító akrobatamutatványok és vicces gólyalábas artisták gondoskodnak a jó hangulatról.

Tovább az eseményre

TipThe Familypark app

Available for Android and iOS - free of charge, of course!

Discover more image/svg+xml